Trwa ładowanie...
dzaf76y

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego ...

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego (36/2015)

Share
dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie z PKO BP S.A. Aneksu do Umowy kredytu w formie limitu Kredytowego wielocelowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) w nawiązaniu do bieżącego nr 7/2014 z dnia 04.03.2014 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 01 września 2015 roku otrzymał drugostronnie podpisany z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 3 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, do Umowy nr 46 1020 4027 0000 1296 0224 3939 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04 marca 2014 roku . Niniejszym aneksem zmianie uległy zabezpieczenia spłaty kredytu. Zgodnie z w/w aneksem zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: a) umowne prawo potrącenia wierzytelności banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Emitenta wobec Banku z rachunków Emitenta, prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych), b) hipoteka łączna do kwoty 38.743.440,00 zł na: - użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącymi własność Emitenta, nieruchomości położonej w Słonawach, opisanych w księdze wieczystej
nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Szamotułach, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Obornikach, - nieruchomości położonej w Słonawach, stanowiącej własność Emitenta, opisanej w księdze wieczystej nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, c) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej, d) cesja wierzytelności pieniężnej z Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 05.11.2013 r. w kwocie 12.805.965,00 zł, e) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.100.000,00 zł, f) zastaw rejestrowy na linii technologicznej WEINIG, na linii do lakierowania oraz na linii do zautomatyzowanego okuwania i szklenia wraz z cesją wierzytelności z umów ubezpieczenia, g) zastaw rejestrowy na maszynach w Słonawach wraz z cesją wierzytelności z umów ubezpieczenia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y