Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport roczny R 2013

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2s1jc3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 337742 263993 80205 63253
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 15639 18744 3714 4491
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 5020 10881 1192 2607
Zysk ( strata ) brutto 1173 6604 279 1582
Zysk ( strata ) netto 2111 5389 501 1291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5332 11255 1266 2697
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9404 -14834 -2233 -3554
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4389 -8128 1042 -1947
Przepływy pieniężne netto, razem 317 -11707 75 -2805
Aktywa, razem 100877 90692 24324 22184
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65126 52741 15704 12901
Zobowiązania długoterminowe 25663 16023 6188 3919
Zobowiązania krótkoterminowe 39463 36719 9515 8982
Kapitał własny 35752 37951 8621 9283
Kapitał zakładowy 2566 2566 619 628
Średnioważona liczba akcji na koniec okresu ( w szt. ) 2565910 2565910 2565910 2565910
Zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcje zwykłą ( w zł/EUR ) 0,82 2,10 0,20 0,50
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,82 2,10 0,20 0,50
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) 13,93 14,79 3,36 3,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) 13,93 14,79 3,36 3,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR ) 1,68 1,66 0,40 0,40
Saldo faktoring na koniec roku 44813 44341 10806 10846
Wpłaty z faktoringu w trakcie roku 325283 245617 78434 60079
Saldo pożyczki na koniec roku 32286 23018 7785 5630
Wpłaty z pożyczek w trakcie roku 53671 71164 12941 17407
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;- na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wynosił 4,1472;- na dzień 31 grudnia 2012 średni kurs wynosił 4,0882;b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 - 4,2110;- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 - 4,1736;przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Pragma Faktoring S.A.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-584 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Brynowska | | 72 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4420200 | | 32 4420240 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4 Audyt Sp. z o.o., ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2014-03-20 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu
2014-03-20 Grzegorz Pardela Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Ewa Orymowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3