Trwa ładowanie...
d45gwmf
espi
07-03-2013 10:39

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D (53/2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D (53/2013)

Share
d45gwmf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 18 lutego 2013r. 1) data emisji: 18 luty 2013r., data rozpoczęcia subskrypcji: 28 luty 2013r., data zakończenia subskrypcji: 5 marca 2013r.; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 marca 2013r.; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach ? emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba papierów wartościowych, na które
złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk obligacji; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000,- zł (jeden tysiąc złotych); 8) liczba podmiotów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 38; 9) liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 37; 10) emisja nie była podzielona na transze; 11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję ? Spółka nie zawarła umów o subemisję; 12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 15.000.000,- zł (piętnaście milionów złotych); 13) łączne
koszty emisji wyniosły: 400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 400 980 zł (czterysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych); b) wynagrodzenia subemitentów ? Spółka nie zawarła umów o subemisję; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego; d) koszty doradztwa ? zawierają się w kosztach wskazanych w pkt zostały wyodrębnione jako osobna pozycja; e) promocji oferty ? nie wystąpiły; 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 26,73 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu,
zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45gwmf

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-03-07 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45gwmf
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45gwmf
d45gwmf