Trwa ładowanie...
d2hhmza

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na aktywach spółki zależnej Emitenta w celu zabezpieczenia emisji ...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na aktywach spółki zależnej Emitenta w celu zabezpieczenia emisji obligacji serii C. (17/2013)

Share
d2hhmza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zastaw na aktywach spółki zależnej Emitenta w celu zabezpieczenia emisji obligacji serii C. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 31 stycznia 2013r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy uczestnictwie Emitenta, o wpisanie zastawu na aktywach (wierzytelnościach) należących do spółki zależnej Emitenta ? Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu ww. zastawu do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających z emisji przez PRAGMA FAKTORING S.A. obligacji serii C. O emisji obligacji serii C oraz o zawarciu umów z tym związanych emitent informowała w raportach bieżących nr 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013 i 14/2013. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące: W dniu 25 stycznia 2013r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta ? Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Zastawnikiem jest Dom Maklerski BDM
S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zastawcą jest spółka Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności przysługujących spółce Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. z tytułu pożyczek oraz wierzytelności z tytułu posiadania rachunku bankowego na który wpływać będą wpłaty od pożyczkobiorców. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 13.000.000,- zł, a wartość przedmiotu zastawu, wskazana w księgach Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. wynosi 13.745.000,00 zł. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 10.000.000,- zł wraz z odsetkami w wysokości równej WIBOR 6M powiększonymi o marżę. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta i zastawcy a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem. Emitent posiada 99,8 % w kapitale zakładowym oraz 99,8 % głosów na walnym zgromadzeniu zastawcy - spółki Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. Kryterium uznania aktywów będących
przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia, która przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 250 55 18 | | 32 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@grupafinansowa.pl | | www.grupafinansowa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-01-31 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza