Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Raport roczny R 2013

PRAGMA INKASO S.A. - Raport roczny R 2013

Share
dgv6cqv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody brutto ze sprzedaży usług 95 728 98 877 22 733 23 691
Przychody netto ze sprzedaży usług 12 160 16 470 2 888 3 946
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 630 5 416 625 1 298
Zysk (strata) brutto 6 501 5 521 1 544 1 323
Zysk (strata) netto 6 582 5 024 1 563 1 204
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 523 5 571 2 499 1 335
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 726) 7 304 (410) 1 750
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 990) (14 300) (1 897) (3 426)
Przepływy pieniężne netto, razem 807 (1 425) 192 (342)
Aktywa, razem 84 729 82 875 20 430 20 272
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 312 30 028 7 068 7 345
Zobowiązania długoterminowe 7 040 3 478 1 698 851
Zobowiązania krótkoterminowe 22 272 26 550 5 370 6 494
Kapitał własny 55 418 52 847 13 363 12 927
Kapitał zakładowy 3 680 3 680 887 900
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 3 680 000 3 680 000 2 565 910 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,79 1,37 0,42 0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,79 1,37 0,42 0,33
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 15,06 14,36 3,63 3,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 15,06 14,36 3,63 3,51
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,09 0,84 0,26 0,20
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;• na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wynosił 4,1472;• na dzień 31 grudnia 2012 średni kurs wynosił 4,0882;b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnichw odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ‐ 4,2110;• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 ‐ 4,1736;Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport za 2013 rok Pragma Inkaso SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dgv6cqv

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO S.A. | | Finanse- Inne | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 4 500 100 | | (032) 4 500 199 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pragmainkaso.pl | | www.pragmainkaso.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 645 22 74 302 | | 277810566 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2014-03-20 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Krzysztof Błania Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv