Trwa ładowanie...
d1awwrk
d1awwrk
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1awwrk

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | Przychody ze sprzedaży brutto ogółem | 370 773 | 287 833 | 88 695 | 68 157 | |
| | Przychody ze sprzedaży netto ogółem | 28 198 | 24 382 | 6 745 | 5 773 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11 131 | 10 032 | 2 663 | 2 376 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 919 | 4 232 | 1 177 | 1 002 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 3 195 | 3 995 | 764 | 946 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 971 | 10 316 | 4 060 | 2 443 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 651) | (15 957) | (395) | (3 778) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (17 571) | 13 753 | (4 203) | 3 257 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (2 251) | 8 113 | (539) | 1 921 | |
| | Aktywa, razem | 175 975 | 187 926 | 42 145 | 44 571 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 405 | 127 972 | 28 118 | 30 352 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 21 618 | 68 107 | 5 177 | 16 153 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 95 786 | 59 865 | 22 940 | 14 198 | |
| | Kapitał własny | 58 571 | 59 954 | 14 027 | 14 220 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 51 767 | 51 904 | 12 398 | 12 310 | |
| | Kapitał zakładowy | 3 680 | 3 680 | 881 | 873 | |
| | Liczba akcji na koniec roku (w szt.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,87 | 1,09 | 0,21 | 0,26 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,87 | 1,09 | 0,21 | 0,26 | |
| | Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 14,07 | 14,10 | 3,37 | 3,35 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 14,07 | 14,10 | 3,37 | 3,35 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,09 | 0,24 | 0,26 | |
| | | | | | | |
| | Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: a)sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: •na dzień 30 września 2014 średni kurs wyniósł 4,1755; •na dzień 30 września 2013 średni kurs wyniósł 4,2163; b)sprawozdanie z całkowitych dochodów według kursów średnich w odpowiednim okresie obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: •średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2014 - 4,1841; •średnia arytmetyczna w okresie od 1 lipca do 30 września 2013 - 4,2415; •średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 - 4,1803; •średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 – 4,2231; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs
wymiany. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport za III kwartal 2014 roku GK Pragma Inkaso S.A..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-06
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse- Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)
d1awwrk

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2014-11-06 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2014-11-06 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1awwrk

Podziel się opinią

Share
d1awwrk
d1awwrk