Trwa ładowanie...
d27vrmp

Prezydent podpisał ustawę dot. m.in. minimalnej stawki godzinowej za pracę

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) -  Prezydent Andrzej Duda podpisał o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. ma wynieść 12 zł plus waloryzacja.
Share
d27vrmp

"Celem ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych, poprzez wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego)" - czytamy w komunikacie.

Według Kancelarii, przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej stosowane będą do umów zawartych przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, jak również umów zawartych przez osoby fizycznych niewykonujące działalności gospodarczej, realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Spod zakresu ustawy wyłączone będą natomiast umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, w których zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Ponadto, przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, umów zawieranych w związku z koniecznością zapewnienia opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, wymienionych enumeratywnie w ustawie, umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, a także umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki, usługi te są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, podano także.

d27vrmp

Jak wyjaśnie Kancelaria, wysokość minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu wykonywania zlecenia lub świadczenia usług będzie corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku jej uzgodnienia, będzie ona ogłaszana wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, w terminie do dnia 15 września każdego roku, w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Z kolei w razie braku uzgodnienia, będzie ustalana, w ww. terminie, przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

Ustawa zawiera również przepis karny, przewidujący karę grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł dla przedsiębiorcy, osoby działającej w jego oraz osoby działającej w imieniu innej jednostki organizacyjnej, wypłacających przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej.

"Zgodnie z przepisami przejściowymi, wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. ustalona zostanie w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016 r., zaokrąglonej do pełnych dziesiątek groszy, i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski", w terminie do dnia 30 września 2016 r." - czytamy także.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących definicji minimalnej stawki godzinowej oraz przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, jak również ustalenia wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2017, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia, oraz pozostałych przepisów przejściowych które wejdą w życie z dniem 1 września 2016 r.

(ISBnews)

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp