Trwa ładowanie...
d2w416q
08-12-2016 13:40

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę okołobudżetową, która tworzy prawne podstawy gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków publicznych, aby były zgodne z budżetem - poinformowała w czwartek w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

d2w416q
d2w416q

Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Kancelaria Prezydenta RP wyjaśniła w czwartkowym komunikacie, że pojęcie "ustaw okołobudżetowych" zostało wypracowane w doktrynie i praktyce budżetowej z uwagi na zakaz zamieszczania w samej ustawie budżetowej przepisów zmieniających normy prawa powszechnie obowiązującego.

"Ustawy okołobudżetowe służą stworzeniu normatywnych podstaw gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków publicznych w taki sposób, aby w danym roku budżetowym było możliwe zrealizowanie ustawy budżetowej. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 jest zatem ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2017" - napisano w komunikacie.

Wyjaśniono, że wprowadzone ustawą okołobudżetową zmiany dotyczą m.in: funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora finansów publicznych, świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych, świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, zadań finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansowania promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych, przekazania uprawnień przysługujących Ministrowi Skarbu Państwa czy realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Poinformowano, że zmiany dotyczą też: realizacji Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu; planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; umorzenia pożyczek udzielonych Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych; pomocy społecznej.

d2w416q

"Obok zmian o charakterze epizodycznym, w ustawie zawarto również przepis nowelizujący ustawę o finansach publicznych dotyczący zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem publicznym" - dodano w komunikacie.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisu nowelizującego ustawę o finansach publicznych, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W ustawie przewidziano m.in. umorzenie pożyczek udzielonych FUS przez Skarb Państwa na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że fundusz nie jest w stanie spłacić zapadających w marcu 2017 r. pożyczek. Zaznaczono, że umorzenie pozostanie bez wpływu na wynik sektora finansów publicznych i dług publiczny, będzie też neutralne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej.

Zamrożony ma być fundusz świadczeń socjalnych. W przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podstawą naliczania odpisu będzie kwota w wysokości 2 tys. 917,14 zł.

d2w416q

Przewidziano też, że 1 mld 32 mln 721 tys. zł z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone na finansowanie staży podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2017 r. staże te i szkolenia będą w całości finansowane z Funduszu Pracy.

Ustawa obejmuje też przepisy związane ze świadczeniami dla nauczycieli oraz pracowników uczelni publicznych. Zgodnie z nimi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2012 r. Przewidziano też, że wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych zostanie utrzymana, co do zasady, na poziomie roku 2013. W uczelniach, w których fundusz wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia zatrudnienia, odpisy będą dokonywane w niższej wysokości. Zastrzeżono ponadto, że wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie będzie niższa, niż ustalona na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto ustawa zakłada, że składka związana z uczestnictwem w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej ma być finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

d2w416q

Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych.

W ustawie zaproponowano ponadto przesunięcie o jeden rok wzrostu poziomu dotacji celowej na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prace nad projektem samej ustawy budżetowej na 2017 r. trwają obecnie w Sejmie. Zgodnie z przyjętym przez rząd pod koniec września projektem ustawy budżetowej na 2017 r. przyszłoroczny deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł. W projekcie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 325,2 mld zł, a wydatki - 384,6 mld zł. Wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - 5,5 proc.

Zdaniem rządu projekt budżetu na 2017 r. spełnia kryteria tzw. stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów (według metodyki unijnej) - niższego niż 3 proc. PKB. Prognozuje się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9 proc. PKB.

d2w416q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2w416q