Trwa ładowanie...
d2a4usp
d2a4usp
espi

PROCAD S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (8/2012)

PROCAD S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (8/2012)
Share
d2a4usp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 r.: Planowane jest podjecie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 §5
Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 16 345 536,34zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści
pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 245 164,24 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze); c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 241 987,91 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 539 622,26 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia sześć groszy); e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok
obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21 687 874,57 (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 039 817,11 zł (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych jedenaście groszy); c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 zwiększenie stanu posiadania środków
pieniężnych o kwotę 178 462,94 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze); d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 255 031,92 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze); e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2011 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników
dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu ? Sekretarzowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku 2011 w okresie od 08.12.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8a porządku obrad) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 16 (do punktu 8b porządku obrad) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. 2. Po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrano: 1) _ 2) _ 3) _ 4) _ 5) _ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 17 (do punktu 9 porządku obrad) podjęcie decyzji o przeznaczeniu skupionych akcji własnych Spółki. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka
Akcyjna postanawia skupione akcje własne Spółki przeznaczyć na?.. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komentarz Zarządu: Zarząd został zobowiązany przez Walne Zgromadzenie PROCAD SA z dnia 28.04.2011 r. do umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych. Decyzja dotycząca skupionych akcji własnych pozostaje w gestii Walnego Zgromadzenia, dlatego też Zarząd w projekcie uchwały nie zamieścił własnej propozycji co do ich przeznaczenia. Projekt uchwały nr 18 (do punktu 10 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki. 1. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczącą proponowanych przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia: a) w tytule Rozdziału III poprawić oznaczenie numeru rozdziału (III w miejsce IIII), b) w § 8 ust. 7 słowa "z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi" zastąpić słowami "z uwzględnieniem przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi", c) dotychczasową treść § 18 ust. 3 zastąpić słowami "Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.", d) skreślić § 19 lit. a), e) dotychczasową treść § 19 lit. f) zastąpić słowami: "nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych (w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) o łącznej wartości stanowiącej w okresie 12 miesięcy więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe," f) dotychczasową treść § 19 lit. g) zastąpić słowami: "udzielenie pożyczki przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe", g) dotychczasową treść § 22 ust. 1 zastąpić słowami "Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, powoływanych na okres wspólnej
trzyletniej kadencji.", h) w § 24 ust. 2 po dotychczasowej treści ustępu dodać zdanie "Regulamin Rady Nadzorczej może ustanowić odrębny tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.", i) w § 33 słowa "z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek notowanych w obrocie publicznym" zastąpić słowami "z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych", j) dotychczasową treść § 36 lit. h) zastąpić słowami "emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa", k) w § 36 lit. i) słowa "o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,- złotych lub 50 % kapitału zakładowego" zastąpić słowami "o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe,". 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komentarz Zarządu: Proponowane zmiany w Statucie mają na celu usprawnienie prowadzenia przez Zarząd bieżącej działalności operacyjnej. Projekt uchwały nr 19 (do punktu 11 porządku obrad) w
sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 1. Po zapoznaniu się z przyjętymi przez Radę Nadzorczą PROCAD SA zmianami w Regulaminie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić w życie następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej: a) dotychczasową treść § 2 ust. 1 zastępuje się słowami "Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.", b) dotychczasową treść § 8 ust. 1 lit. f) zastępuje się słowami "zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych obowiązków", c) dotychczasową treść § 8 ust. 1 lit. j) zastępuje się słowami "wybór biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej", d) skreśla się § 8 ust. 2 lit. a), e) dotychczasową treść § 8 ust. 2
lit. g) zastępuje się słowami: "nabycie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych (w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) o łącznej wartości stanowiącej w okresie 12 miesięcy więcej niż 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe;", f) dotychczasową treść § 8 ust. 2 lit. h) zastępuje się słowami: "udzielenie pożyczki przekraczającej kwotę 10% kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego, za który zostało sporządzone i zbadane sprawozdanie finansowe", g) dotychczasową treść § 13 ust. 5 zastępuje się słowami "Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym, wysłanym co najmniej 10 (dziesięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Za pisemną zgodą członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być mu przekazane w innej formie w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną na podany w tym piśmie nr faksu lub adres
e-mail. W takim przypadku wystarczające jest przesłanie informacji o zwołaniu posiedzenia na 5 (pięć) dni przed jego planowanym terminem.", h) w § 11 ust. 5,6,7 i § 12 ust. 4 słowo "komitete" zastępuje się słowem "komitet". 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komentarz Zarządu: Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, oprócz poprawek redakcyjnych, związane są między innymi z dostosowaniem Regulaminu do proponowanych zmian w Statucie Spółki oraz usprawnieniem działalności Rady Nadzorczej. Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne12062012). Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215 215
(ulica) (numer)
+48 58 739 68 00 +48 58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
d2a4usp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2012-05-17 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4usp

Podziel się opinią

Share
d2a4usp
d2a4usp