Trwa ładowanie...
d4hcuia
espi

PRÓCHNIK - RB 25/2014 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (27/2014)

PRÓCHNIK - RB 25/2014 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (27/2014)
Share
d4hcuia

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 25/2014 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce od: (a) Rage Age International Holding Ltd. z siedzibą w Nikozji, (b) Pana Rafała Bauera, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółek Eustis Company Ltd. z siedzibą w Larnace, Kortowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie, (c) Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (d) Listella S.A. z siedzibą w Warszawie,. Przedmiotem ww. zawiadomień, których szczegółowa treść wskazana została poniżej, jest szereg transakcji, w ramach których doszło m.in. do zbycia pakietów akcji Spółki przez: (a) Rage Age International Holding Ltd., (b) Eustis
Company Ltd., oraz zależną od tej ostatniej spółkę (c) Kortowo sp. z o.o., a w dalszym efekcie do nabycia przez spółkę zależną od Eustis Company Ltd. ? tj. spółkę Listella S.A. z siedzibą w Warszawie 9.879.034 akcji Spółki, stanowiących 28,61% kapitału zakładowego Spółki. Spółka Listella S.A. została następnie w całości zbyta (100% akcji) przez Eustis Company Ltd. na rzecz Black Lion Fund S.A., która to spółka w ten sposób nabyła pośrednio 9.879.034 akcji Spółki, stanowiących 28,61% kapitału zakładowego Spółki, wskutek czego udział spółki Black Lion Fund S.A. posiadany bezpośrednio i pośrednio w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce osiągnął poziom 32,54%. W ten sposób Black Lion Fund S.A. stał się głównym akcjonariuszem Spółki, posiadającym bezpośrednio i pośrednio łącznie 11.233.604 akcji Spółki. Poniżej, zawarta jest szczegółowa treść wszystkich otrzymanych przez Spółkę w dniu 24 czerwca 2014 r. zawiadomień: A.Zawiadomienie od Rage Age International Holding Limited z siedzibą w
Nikozji (?RAIH?) RAIH poinformował Spółkę, że w wyniku zbycia przez RAIH akcji Spółki, udział RAIH w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu 18 czerwca 2014 r. nastąpiło wniesienie przez RAIH aportem do spółki Kortowo Sp. z o.o. 6.294.638 akcji Spółki, wskutek czego RAIH zbył przedmiotowe akcje. Przed transakcją wniesienia akcji do Kortowo Sp. z o.o. RAIH posiadał 6.850.195 akcji Spółki stanowiących 19,84% kapitału zakładowego, uprawniających do 6.850.195 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,84% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po transakcji, o której mowa w zawiadomieniu, RAIH posiada 555.557 akcji Spółki stanowiących 1,61% kapitału zakładowego, uprawniających do 555.557 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,61% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów powiązanych z RAIH posiadających akcje Spółki, brak też osób trzecich,
które na podstawie umowy przekazały RAIH uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. B.Zawiadomienie od Pana Rafała Bauera (?R.Bauer?), działającego w imieniu własnym oraz w imieniu spółek Eustis Company Limited z siedzibą w Larnace, Kortowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. R.Bauer, działając w imieniu własnym, jak i w imieniu spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej kontrolowanej przez Eustis Company Limited z siedzibą w Larnace (?Zawiadamiający?), zawiadomił Spółkę, że w wyniku przeprowadzenia przez Zawiadamiających oraz ich spółki zależne transakcji na akcjach Spółki, udział Zawiadamiających w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce uległy zmianie w sposób opisany w zawiadomieniu. Zawiadamiający wskazali, iż wszystkie czynności dokonane w dniach 17-18 czerwca 2014 r. zostały dokonane w ramach tej samej grupy kapitałowej. 1.Na mocy umowy
aportowej z dnia 17 czerwca 2014 r. nastąpiło wniesienie aportem do spółki Kortowo Sp. z o.o. (spółki zależnej od Eustis Company Limited) 6.294.638 akcji Spółki, wskutek czego spółka Kortowo Sp. z o.o. nabyła przedmiotowe akcje i udział Kortowo Sp. z o.o. uległ zmianie w ten sposób, że wzrósł o 2% ogólnej liczby głosów oraz przekroczył poziom 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przeksięgowanie akcji pomiędzy podmiotami nastąpiło w dniu 18 czerwca 2014 r. Przed transakcją wniesienia akcji do Kortowo Sp. z o.o. (przy uwzględnieniu wcześniejszych transakcji, nie podlegających obowiązkowi zawiadomienia) spółka ta posiadała 3.919.325 akcji Spółki stanowiących 11,35% kapitału zakładowego, uprawniających do 3.919.325 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,35% ogólnej liczby głosów w Spółce (odpowiednio spółka Eustis Company Limited posiadała bezpośrednio i pośrednio 3.937.730 akcji i głosów ? tj. 11,40% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce, a R.Bauer wraz z podmiotami zależnymi ?
4.109.131 akcji i głosów ? tj. 11,90%). Po transakcji Kortowo Sp. z o.o. posiadała 10.213.963 akcji Spółki stanowiących 29,58% kapitału zakładowego, uprawniających do 10.213.963 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,58% ogólnej liczby głosów w Spółce (odpowiednio spółka Eustis Company Limited posiadała bezpośrednio i pośrednio 10.232.368 akcji i głosów ? tj. 29,64% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce, a R.Bauer wraz z podmiotami zależnymi ? 10.403.769 akcji i głosów ? tj. 30,13%). 2.Na mocy umowy aportowej z dnia 17 czerwca 2014 r. nastąpiło wniesienie przez spółkę Kortowo Sp. z o.o. do spółki Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (spółka zależna od spółki Eustis Company Limited ? dalej ?Modern Rainvest?) 10.213.963 akcji Spółki, wskutek czego spółka Modern Rainvest nabyła przedmiotowe akcje i udział Modern Rainvest uległ zmianie w ten sposób, że udział Modern Rainvest przekroczył poziom 25% ogólnej liczby głosów w Spółce a jednocześnie udział Kortowo
Sp. z o.o. spadł o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów i jednocześnie spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przeksięgowanie akcji pomiędzy podmiotami nastąpiło w dniu 18 czerwca 2014 r. Przed transakcją wniesienia akcji jej uczestnicy posiadali: ? spółka Modern Rainvest ? nie posiadała żadnych akcji Spółki; ? spółka Kortowo Sp. z o.o. - 10.213.963 akcji i głosów w Spółce (29,58% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce). Po transakcji jej uczestnicy posiadali: ? spółka Modern Rainvest ? 10.213.963 akcji i głosów w Spółce (29,58% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce); ? spółka Kortowo Sp. z o.o. ? nie posiadała żadnych akcji Spółki. W wyniku transakcji liczba akcji i udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez R.Bauera wraz z podmiotami zależnymi oraz przez Eustis Company Limited bezpośrednio i pośrednio nie uległy zmianie. 3.Następnie, w dniu 18 czerwca 2014 r. spółka Modern Rainvest zbyła 353.334 akcje Spółki. Zbycie nastąpiło na mocy umowy sprzedaży akcji
zawartej poza rynkiem regulowanym. Przed transakcją sprzedaży akcji spółka Modern Rainvest posiadała 10.213.963 akcji i głosów w Spółce (29,58% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce); Po transakcji sprzedaży akcji spółka Modern Rainvest posiadała 9.860.629 akcji i głosów w Spółce (28,56% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce); (odpowiednio spółka Eustis Company Limited posiadała bezpośrednio i pośrednio 9.879.034 akcji i głosów ? tj. 28,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce, a R.Bauer wraz z podmiotami zależnymi ? 10.050.435 akcji i głosów ? tj. 29,11%). 4.Na mocy umowy aportowej z dnia 17 czerwca 2014 r. nastąpiło wniesienie przez spółkę Eustis Company Limited aportem do spółki Modern Rainvest 18.405 akcji Spółki, wskutek czego spółka Modern Rainvest nabyła przedmiotowe akcje. Przeksięgowanie akcji pomiędzy podmiotami nastąpiło w dniu 18 czerwca 2014 r. Przed transakcją wniesienia akcji jej uczestnicy posiadali: ? spółka Modern Rainvest ? 9.860.629 akcji i
głosów w Spółce (28,56% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce); ? spółka Eustis Company Limited ? 18.405 akcji i głosów w Spółce (0,05% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce). Po transakcji jej uczestnicy posiadali: ? spółka Modern Rainvest ? 9.879.034 akcji i głosów w Spółce (28,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce); ? spółka Eustis Company Limited ? nie posiadała żadnych akcji Spółki. W wyniku transakcji liczba akcji i udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez R.Bauera oraz przez Eustis Company Limited (wraz z podmiotami zależnymi) bezpośrednio i pośrednio nie uległy zmianie. 5. Następnie, także w dniu 18 czerwca 2014 r. spółka Modern Rainvest zbyła 9.879.034 akcji na rzecz Listella S.A. z siedzibą w Warszawie (spółki zależnej od Eustis Company Limited). Zbycie nastąpiło na mocy umowy sprzedaży akcji zawartej poza rynkiem regulowanym. Wskutek tej transakcji udział Modern Rainvest uległ zmianie w ten sposób, że zmniejszył się o ponad 2% ogólnej
liczby głosów oraz spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce a jednocześnie udział Listella S.A. przekroczył poziom 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed transakcją sprzedaży akcji jej uczestnicy posiadali: ? spółka Modern Rainvest ? 9.879.034 akcji i głosów w Spółce (28,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce); ? spółka Listella S.A. ? nie posiadała żadnych akcji Spółki. Po transakcji jej uczestnicy posiadali: ? spółka Modern Rainvest ? nie posiadała żadnych akcji spółki; ? spółka Listella S.A. ? 9.879.034 akcji i głosów w Spółce (28,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce). W wyniku transakcji liczba akcji i udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez R.Bauera wraz z podmiotami zależnymi oraz przez Eustis Company Limited bezpośrednio i pośrednio nie uległy zmianie. 6. W dniu 24 czerwca 2014 r. spółka Eustis Company Limited zbyła pośrednio 9.879.034 akcji Spółki. Zbycie nastąpiło w wyniku sprzedaży przez Eustis Company Limited akcji spółki zależnej od
Eustis Company Limited ? Listella S.A. Przed transakcją sprzedaży Listella S.A. spółka Eustis Company Limited nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Natomiast pośrednio, poprzez Listella S.A., Eustis Company Limited posiadała 9.879.034 akcji Spółki stanowiących 28,61% kapitału zakładowego, uprawniających do 9.879.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,61% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po transakcji sprzedaży Eustis Company Limited nie posiadała żadnych akcji Spółki. Podsumowując, przed transakcjami opisanymi w zawiadomieniu łącznie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Zawiadamiających posiadały 4.109.131 akcji Spółki stanowiące 11,90% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 4.109.131 głosów, stanowiące 11,90% ogólnej liczby głosów. Po transakcji Eustis Company Limited oraz spółki od tej spółki zależne, nie posiadają żadnych akcji Spółki. Natomiast R.Bauer posiadał przed transakcjami i posiada nadal 171.401 akcji Spółki stanowiące 0,50% kapitału zakładowego Spółki,
dające prawo do 171.401 głosów, stanowiących 0,50% ogólnej liczby głosów. Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Zawiadamiającemu uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. C.Zawiadomienie od Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?BLF?). BLF zawiadomił Spółkę, że w wyniku dokonania przez BLF transakcji na akcjach Spółki, udział BLF posiadany bezpośrednio i pośrednio w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5% a następnie przekroczył poziom 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zmiana udziału nastąpiła w wyniku następujących transakcji: 1.W dniu 18 czerwca 2014 r. nastąpiło zbycie przez BLF 886.510 akcji Spółki. Zbycie zostało dokonane na podstawie umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym, 2.W dniu 24 czerwca 2014 r. nastąpiło pośrednie nabycie 9.879.034 akcji Spółki. Nabycie zostało dokonane wskutek nabycia 100% akcji podmiotu posiadającego przedmiotowe akcje ? spółki Listella Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przed transakcjami opisanymi w zawiadomieniu (po uwzględnieniu wcześniejszych, nie podlegających obowiązkowi zawiadomienia, transakcji) BLF posiadał bezpośrednio 2.241.080 akcji Spółki stanowiących 6,49% kapitału zakładowego, uprawniających do 2.241.080 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,49% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, stan posiadania BLF uległ zmniejszeniu poniżej progu 5%, i BLF posiadał bezpośrednio 1.354.570 akcji Spółki stanowiących 3,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.354.570 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,92% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po transakcji o której mowa w pkt 2 , BLF posiada bezpośrednio i pośrednio, poprzez Listella S.A., łącznie 11.233.604 akcje Spółki stanowiących 32,54% kapitału zakładowego, uprawniających do 11.233.604 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,54% ogólnej liczby głosów w Spółce. BLF poinformował także, że na dzień złożenia
zawiadomienia brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały BLF uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Ponadto, w związku z pośrednim przekroczeniem przez BLF poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, BLF poinformował, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza utrzymać zaangażowanie w Spółkę na obecnym poziomie. D.Zawiadomienie od Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Listella?) Listella poinformowała Spółkę, że w wyniku nabycia przez Listella akcji Spółki, udział Listella w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył poziom 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. W dniu 18 czerwca 2014 r. Listella nabyła 9.879.034 akcji Spółki. Nabycie nastąpiło na mocy umowy sprzedaży akcji zawartej poza rynkiem regulowanym od podmiotu, który należał do tej samej grupy kapitałowej, do której w dniu transakcji należała Listella. Przed transakcją, o której mowa w zawiadomieniu, Listella nie posiadała żadnych akcji Spółki. Po transakcji, o której mowa w
zawiadomieniu, Listella posiada 9.879.034 akcji Spółki stanowiących 28,61% kapitału zakładowego, uprawniających do 9.879.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,61% ogólnej liczby głosów w Spółce. Listella poinformowała, że na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Listelli posiadających akcje Spółki, brak też osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Listelli uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem przez Listellę poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, Listella poinformowała, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza utrzymać zaangażowanie w Spółkę na obecnym poziomie. Stosownie do zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej w stosunku do akcjonariuszy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hcuia

Podziel się opinią

Share
d4hcuia
d4hcuia