Trwa ładowanie...
d3ozjt6

Projekt ustawy o 'małym ZUS-ie' został przesłany do konsultacji publicznych

Warszawa, 14.04.201 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. ustawa o "małym ZUS-ie") został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 5 maja, poinformowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz w piśmie przewodnim, kierującym projekt do konsultacji.

Share
d3ozjt6

Według oceny skutków regulacji (OSR), ustawa spowoduje ubytek dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w wysokości 313-411 mln zł rocznie. Jednocześnie budżet państwa zyska rocznie 20-26 mln zł, a jednostki samorządu terytorialnego - także 20-26 mln zł rocznie.

"Ustawa rozwiązuje istotny problem społeczny związany z nadmiernym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących niskoprzychodowe działalności gospodarcze (m.in. związane z działalnością sezonową). W aktualnej sytuacji, często zmuszeni są oni do funkcjonowania w szarej strefie, ponieważ uiszczanie należności publicznoprawnych w pełnej wysokości, czyniłoby ich działalności całkowicie nieopłacalnymi" - czytamy dalej w OSR.

Rozwiązanie uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od uzyskiwanego przychodu. Przesłanki podmiotowe podlegania tej regulacji zostały szczegółowo określone:

  • uzyskiwanie przychodu nieprzekraczającego w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, z tym, że w przypadku rozpoczęcia, zakończenia albo zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego, limit przychodów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,
  • niepłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
  • niekorzystanie z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. "mały ZUS"), podano także.
d3ozjt6

"Projekt uzależnia wysokość podstawy wymiaru składek od osiąganego przychodu dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem koniecznym skorzystania z rozwiązania jest nieprzekraczanie rocznego limitu przychodu w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (art. 18aa ust. 1 projektu). Szacunkowe obliczenia dokonane na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów wykazały, że mediana przychodów wśród grupy przedsiębiorców spełniających wskazane powyżej warunki to ok. 22 tys. zł w 2015 r. Warto zauważyć, że pełny roczny wymiar składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowił w przypadku takiego przedsiębiorcy ok. 41% przychodu" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Nowe regulacje wpłyną na ok. 181 tys. przedsiębiorców (osób fizycznych) osiągających w skali roku przychód rzędu trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, podkreślono. Wnioskodawca - minister rozwoju i finansów - zwrócił także uwagę, że przychody poniżej 60 tys. zł w 2015 roku uzyskało ok. 885 tys. przedsiębiorców, z czego ok. 509 tys. było zobowiązanych do opłacania składek.

Przepisy ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Natomiast do 30 listopada każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia "wysokość najniższej miesięcznej oraz najniższej rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku następnym, ubezpieczonych, [?] odpowiadające poszczególnym przedziałom przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności", podano w projekcie ustawy.

(ISBnews)

d3ozjt6

Podziel się opinią

Share
d3ozjt6
d3ozjt6