Trwa ładowanie...
d1m2yrb

Przegląd informacji ze spółek

Kleba Invest dokonał przydziału 3 000 obligacji serii Y o wartości nominalnej 1 000 zł  każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 3 mln zł, podała spółka.

Share
d1m2yrb

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU, podało PZU.

Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Medicalgorithmics wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym umowę aliansu strategicznego z 3 lipca 2014 r., zawartą ze spółką Wipro Limited z siedzibą w Indiach, podał Medicalgorithmics.

d1m2yrb

Stalprodukt odnotował 75,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 50,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea otrzymała informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej zakupu 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec, podała spółka.

Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron. Skutkiem finansowym wynikającym z rozwiązania umów będzie uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Ursus karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podał urząd.

d1m2yrb

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)
wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 13% na koniec 2016 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 73% obrotów (spadek o 1 pkt proc. r/r), podała giełda.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła spółce Graal na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 marca 2017 r., podała Komisja.

Tatry Mountain Resorts (TMR) odnotował 3,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r., wobec 0,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy ponownie tymczasowo wstrzymał produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji z powodu nielegalnego strajku okupacyjnego obiektu, a także zapowiedzi strajku obejmującego wstrzymanie produkcji, podała spółka.

d1m2yrb

Wyniki badań II fazy innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA Pharmeny zostały ocenione pozytywnie na branżowej konferencji naukowej, podała spółka.

Impel będzie rekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podała spółka.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) podpisała umowę z Newagiem na dostawę 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z ich utrzymaniem, za 266,97 mln zł, podał Newag.

CCC spodziewa się "delikatnej" poprawy marży w tym roku, ale bez "spektakularnych wzrostów, poinformował wiceprezes Marcin Czyczerski.

d1m2yrb

MOL odnotował 43,46 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 435,3 mld HUF straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC pozostaje w ramach polityki dywidendowej, obecnie za wcześnie jest mówić o konkretnej rekomendacji odnośnie podziału zysku za 2016 r., poinformował prezes spółki Dariusz Miłek.

Atal wprowadził do oferty kolejne 51 mieszkań na osiedlu Nowy Targówek w Warszawie, podała spółka. Planowany termin oddania ich do użytku to IV kw. 2018 r.

Emperia Holding otworzy łącznie 90 nowych placówek w 2017 roku, zapowiedział prezes Dariusza Kalinowskiego. Spółka planuje w najbliższych dniach otworzyć pierwszy sklep w nowym formacie - convencience.

d1m2yrb

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje debiutów pierwszych spółek z Białorusi na GPW już w tym roku, wynika z wypowiedzi prezes Małgorzaty Zaleskiej.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że jeszcze w I półroczu powinna pojawić się zwiększona fala debiutów spółek, poinformowała prezes GPW Małgorzata Zaleska.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał przedterminowego wykupu 100 000 tj. wszystkich obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej wysokości 100 mln zł, podała instytucja.

Polityka dywidendowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pozostaje niezmieniona, poinformował wiceprezes Paweł Dziekoński.

d1m2yrb

Warszawski parkiet jest w fazie hossy, ocenia prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Małgorzata Zaleska.

Kruk ocenia, że w tym roku jego inwestycje w zakup portfeli wierzytelności sięgną co najmniej 1 mld zł, poinformował prezes Piotr Krupa. Grupa nie wyklucza też akwizycji na rynku włoskim, hiszpańskim i niemieckim.

Dom Development ocenia, że nabycie segmentu deweloperskiego Euro Stylu jest prawdopodobne i pozwoli w przyszłości na sprzedaż 1 000 mieszkań na rynku trójmiejskim. Jednocześnie spółka chce zwiększać sprzedaż we Wrocławiu dzięki rozpoczęciu nowych projektów, poinformowali członkowie zarządu.

Dom Development spodziewa się "zdecydowanego" wzrostu zysku netto w 2017 r. w stosunku do poprzedniego roku, gdy odnotował 125,7 mln zł zysku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapewni finansowanie kontraktu Unibep o wartości 34,3 mln euro, poinformował bank. Unibep wybuduje w Mińsku na Białorusi centrum tenisowe wraz z dodatkową infrastrukturą w ramach kontraktu zawartego z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa-Minsk, podano również.

PKN Orlen rozpoczął projekt wyposażania stacji paliw w turbiny wiatrowe o mocy 20-40 kW, podała spółka. W planach jest również pilotażowa instalacja magazynowania energii.

Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - podpisał z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zwiększający wartość umowy do 4 470 mln zł netto i wydłużający termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%.

Asbis chce realizować rentowny wzrost przychodów i uzyskać dynamikę zysku netto wyższą niż sprzedaży w tym roku, poinformował prezes Sergei Kostevitch. Spółka planuje publikację tegorocznych prognoz pod koniec marca.

Banki udzieliły łącznie 41,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,78 mld zł w IV kwartale ub.r. W porównaniu do poprzedniego kwartału oznacza to wzrost wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych o 1,07%, natomiast ich liczby - spadek o 1,67%, wynika z raportu AMRON-SARFIN.

Pfleiderer Group pracuje nad pozyskaniem rozwiązania refinansującego obligacje oraz kredyty i podtrzymuje plany dotyczące przedterminowego wykupu obligacji, poinformowała spółka.

Olympic Entertainment Group odnotowała 5,63 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 6,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Midven podpisał z akcjonariuszami Arts Alliance list intencyjny dotyczący zamiaru objęcia 90% nowej emisji akcji Arts Alliance, podał Midven. Planowana inwestycja ma na celu realizowanie inwestycji w gry komputerowe i mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano także.

Campa Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Mediatel, będącej spółką zależną od Hawe, podało Hawe.

Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka.

Kruk chce osiągnąć wzrost zysku na akcję (EPS) o co najmniej 15% rocznie i ROE na poziomie przynajmniej 20% w aktualizacji strategii na lata 2015-2019, podała spółka.

MOL prognozuje, że w 2017 r. wypracuje oczyszczony wynik EBITDA w wysokości co najmniej 2 mld USD, a nakłady inwestycyjne wyniosą do 1,2 mld USD na wzrost organiczny, podała spółka.

Wasko odnotowało 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 7,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development wnioskuje o przeznaczenie kwoty 125,585 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na akcję, podała spółka.

Dom Development odnotował 125,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 80,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 186,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 105,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

WDX odnotował 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 248,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 204,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kernel Holding odnotował 95,4 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2016/2017 wobec 116,5 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 27,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 24,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis Enterprises odnotował 2,63 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 2,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Emperia Holding odnotowała 17,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 131,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 121,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb