Trwa ładowanie...
d10oi6i
espi

PTI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (19/2011)

PTI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (19/2011)

Share
d10oi6i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając zgodnie z Art. 69 i 70 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze późn. zmianami) informuje, że w dniu 30.11.2011 roku Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy Emitentem a osobami trzecimi zbyło łącznie 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz 29 000 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w spółce Tableo S.A. z siedzibą w Iławie. Transakcje zostały dokonane poza rynkiem regulowanym. Przed dokonaniem transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiadało125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B Tableo S.A. z
siedzibą w Iławie, co stanowiło 78,70% w kapitale zakładowym i uprawniało do 78,70% głosów na walnym zgromadzeniu. Po rozliczeniu transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiada obecnie 100.000(sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 971 000 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) Tableo S.A. z siedzibą w Iławie, co stanowi łącznie 76,70% w kapitale zakładowym i uprawnia do 76,70% głosów na walnym zgromadzeniu. Emitent informuje, iż w okresie kolejnych 12 miesięcy zakłada zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie stanu posiadania akcji Tableo S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10oi6i

Podziel się opinią

Share
d10oi6i
d10oi6i