Trwa ładowanie...
d1kzei2
espi
14-11-2012 00:31

PUŁAWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

PUŁAWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

Share
d1kzei2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 877.633 820.961 212.224 195.961
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 142.082 199.168 34.357 47.541
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 41.085 121.003 9.935 28.883
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 34.797 99.760 8.414 23.812
Zysk/(strata) netto za okres 34.675 99.642 8.385 23.784
Całkowity dochód za rok obrotowy 34.082 99.642 8.242 23.784
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 34.336 99.489 8.303 23.748
Zysk/(strata) netto przypadający na udziałowców nie posiadających kontroli 339 153 82 37
Ilość akcji (w szt.) 19.115.000 19.115.000 19.115.000 19.115.000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,80 5,20 0,44 1,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80.565 148.433 19.482 35.431
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (93.740) (56.940) (22.668) (13.592)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4.273) (1.495) (1.033) (357)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17.448) 89.998 (4.219) 21.482
na 30.09.2012r. na 30.06.2012r. na 30.09.2012r. na 30.06.2012r.
Aktywa trwałe 1.814.911 1.756.321 441.176 412.156
Aktywa obrotowe 1.439.478 1.461.331 349.914 342.931
Aktywa razem 3.254.389 3.217.652 791.090 755.087
Zobowiązania długoterminowe 196.541 191.729 47.776 44.993
Zobowiązania krótkoterminowe 564.119 566.276 137.128 132.888
Kapitał własny 2.493.729 2.459.647 606.186 577.206
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 807.625 765.908 195.295 182.820
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 119.063 179.744 28.791 42.904
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej 33.489 123.094 8.098 29.382
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 29.763 99.853 7.197 23.835
Całkowity dochód za rok obrotowy 29.663 99.735 7.173 23.807
Ilość akcji (w szt.) 19.115.000 19.115.000 19.115.000 19.115.000
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,55 5,22 0,37 1,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31.025 135.824 7.502 32.421
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (76.028) (66.189) (18.385) (15.799)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (576) (290) (139) (69)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (45.579) 69.345 (11.022) 16.553
na 30.09.2012r. na 30.06.2012r. na 30.09.2012r. na 30.06.2012r.
Aktywa trwałe 1.763.370 1.624.329 428.647 381.181
Aktywa obrotowe 1.289.537 1.403.270 313.466 329.306
Aktywa razem 3.052.907 3.027.599 742.113 710.487
Zobowiązania długoterminowe 130.605 130.405 31.748 30.602
Zobowiązania krótkoterminowe 515.082 519.637 125.208 121.943
Kapitał własny 2.407.220 2.377.557 585.157 557.942
Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie pierwszego kwartału roku obrotowego, tj.:za okres od 01.07.2012r. do 30.09.2012 - kurs 4,1354,za okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. - kurs 4,1894,- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:na dzień 30.09.2012r. - kurs 4,1138,na dzień 30.06.2012r. - kurs 4,2613.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończący się 30 września 2012 roku (okres 1 lipca 2012 ? 30 września 2012)
Pozostale informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za okres 3 miesięcy kończących się 30 września 2012 roku (okres 1 lipca 2012 ? 30 września 2012)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzei2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 24 - 110 | | Puławy | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 716 - 000 - 18 - 22 | | 430528900 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2012-11-13 Zenon Pokojski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzei2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1kzei2