Trwa ładowanie...
d1iy225
espi

PZ CORMAY S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej e...

PZ CORMAY S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. (26/2012)
Share
d1iy225

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, iż dnia 11 grudnia 2012 r. podjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii J po cenie emisyjnej 12,20 zł (słownie: dwanaście złotych 20/100) za akcję z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu podjęta została po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wyrażonej w uchwale 13/RN/2010 z dnia 8 października 2010 r. oraz zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Treść przedmiotowej uchwały: Uchwała nr 1/2012 Zarządu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. § 1 1.Zarząd Spółki pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie
upoważnienia wynikającego z § 8 ust. 2 - 5 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.561.977 zł (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) o kwotę 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), w drodze emisji 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja. 2.Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela i będą pokryte w całości gotówką. Wpłata nastąpi najpóźniej w dniu przyjęcia oferty objęcia akcji. Subskrypcja akcji serii J zostanie otwarta w dniu 11.12.2012r. (jedenastego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) i zamknięta w dniu 13.12.2012r. (trzynastego grudnia dwa tysiące dwunastego roku). 3.Cena emisyjna akcji serii J wynosi 12,20 zł (dwanaście złotych dwadzieścia groszy) za każdą akcję. 4.Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie zgodnie z następującymi
postanowieniami: 1) w przypadku, gdy akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, 2) w przypadku, gdy akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 5.Akcje serii J w liczbie 1.300.000 zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata wskazanego przez Zarząd Spółki. 6.Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii J objętych i prawidłowo opłaconych przez subskrybentów. 7.Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: a) podejmie działania mające na
celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii J, b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji, jak również mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii J. § 2 Działając na podstawie § 8 ust. 5 Statutu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą Nr 13/RN/2010 z dnia 8 października 2010 roku Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. wyłącza się w interesie Spółki w całości prawo poboru akcji Spółki serii J dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie upoważnienia wynikającego z § 8 ust. 2-5 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu Spółek handlowych proponuje w ramach decyzji o
podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii J w liczbie 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) ustalić ich cenę emisyjną na 12,20 zł (dwanaście złotych dwadzieścia groszy) za każdą akcję, jak również wyłączyć w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji emisji serii J są plany inwestycyjne Spółki, realizacja działań reorganizacyjnych podjętych przez Spółkę oraz wsparcie finansowe spółek z Grupy Kapitałowej w związku z planowanymi akwizycjami. Wyłączenie prawa poboru i prowadzenie oferty prywatnej akcji umożliwi szybsze i tańsze pozyskanie środków do dyspozycji Spółki, aniżeli miałoby to miejsce w przypadku oferty z zachowaniem prawa poboru. W konsekwencji powyższej oceny oraz w wyniku zainteresowania inwestorów dołączeniem do grona akcjonariuszy Spółki poprzez emisję prywatną, Zarząd Spółki zdecydował o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji dokonywaną w ramach
upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, jak też w następstwie wykonania tego upoważnienia przez Zarząd, które jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki. § 3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 ust. 1 ? 3 Statutu Spółki otrzymują brzmienie: "§ 7 1.Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.861.977 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2.Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden). 2a.Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy)
są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). 2b.Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). 2c.Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście). 2d.Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). 2e.Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony). 2f.Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony). 2g.Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden
milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). 2h.Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy). 2i.Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy). 3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej." § 4. Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225