Trwa ładowanie...
d2652kh
d2652kh
espi

PZ CORMAY S.A. - Zawarcie porozumienia o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji (13/2014)

PZ CORMAY S.A. - Zawarcie porozumienia o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji (13/2014)
Share
d2652kh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia o zorganizowanie i przeprowadzenie emisji obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie o zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na kwotę nieprzekraczającą 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych. Obligacje będą obligacjami na okaziciela wyemitowanymi w formie zdematerializowanej, z trzyletnim terminem zapadalności, zabezpieczonymi na aktywach Grupy Kapitałowej PZ CORMAY. Emisja będzie miała charakter niepubliczny, propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do mBanku S.A., pod warunkiem uzyskania przez mBank S.A. wewnętrznych zgód kredytowych - Obligacje objęte będą gwarancją objęcia, tj. zobowiązaniem banku będącego stroną porozumienia do nabywania obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu. Opcjonalnie Obligacje będą mogły być wprowadzone do obrotu na ASO Catalyst i dopuszczone do notowań po dacie emisji w ramach oferty prywatnej. Marża odsetkowa dla Obligacji wyniesie 375 pb. Wysokość oprocentowania Obligacji zostanie
ustalona według stopy procentowej oparte o WIBOR 3M/6M powiększone o marżę banku. Wypłata odsetek nastąpi co 3/6 miesięcy ? baza naliczeniowa Actual/365. Maksymalne zadłużenie Spółki z tytułu Obligacji nie przekroczy 3.5 EBITDA. Celem emisji jest realizacja akwizycji planowanych przez Spółkę oraz refinansowanie zobowiązań Spółki. Na mocy wyżej opisanego porozumienia strony ustalą ostateczne warunki umowy emisyjnej wraz z załącznikami, w tym m. in. ostateczne warunki emisji Obligacji oraz propozycję nabycia Obligacji (Umowa), która to dokumentacja zostanie uzgodniona i podpisana przez strony w terminie ok 9 tygodni od dnia podpisania porozumienia. Dla uniknięcia wątpliwości strony postanowiły, że porozumienie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania mBanku do udzielenia finansowania Spółki, w szczególności warunki emisji podlegają ostatecznej akceptacji przez komitety kredytowe, a udzielenie finansowania uzależnione jest od zawarcia satysfakcjonującej Umowy. | | | |
| | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Łomianki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiosenna 22
(ulica) (numer)
(22) 751 79 10 (22) 751 79 11
(telefon) (fax)
office@cormay.pl www.cormay.pl
(e-mail) (www)
1181872269 140777556
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Tomasz Tuora Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2652kh

Podziel się opinią

Share
d2652kh
d2652kh