Trwa ładowanie...
d3ez8jr
d3ez8jr

PZU OFE miesięczna struktura aktywów

...
Share
d3ez8jr

05.07. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

d3ez8jr

Data wyceny 30/06/2010

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery 59.64% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 1.40% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 31.96% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy 0.14% inwestycyjnych 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.57% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery 3.73% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Obligacje emitowane przez Bank 1.38% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 8. Środki
pieniężne 0.06% 9. Należności 0.23%

kom abs

d3ez8jr

Podziel się opinią

Share
d3ez8jr
d3ez8jr