Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm

PZU OFE półroczna struktura aktywów

...
Share
d3ffthm

08.07. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU "Złota Jesień" na dzień 30 czerwca 2011 r.

LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 17496412701,73 53,80 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. IZ0823 1646761365,30 5,06 1.2. PS0414 1573039543,14 4,84 1.3. DS1013 1534547366,18 4,72 1.4. PS0413 1302489600,00 4,01 1.5. DS1015 1256634316,42 3,86 1.6. OK0112 1033970146,80 3,18 1.7. PS0412 933389750,00 2,87 1.8. PS0415 930948200,00 2,86 1.9. DZ1111 821149150,72 2,53 1.10. WS0922 776257500,00 2,39 1.11. DS1017 769177500,00 2,37 1.12. OK0712 761680000,00 2,34 1.13. DS1019 743030750,00 2,28 1.14. DS1020 673764750,00 2,07 1.15. OK0711 484020936,00 1,49 1.16. OK0113 483496000,00 1,49 1.17. PS0416 473299500,00 1,46 1.18. WZ0118 449580696,40 1,38 1.19. OK1012 423315000,00 1,30 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 634170020,98 1,95 wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. 548718000,00 1,69 3. Akcje spółek notowanych na 11403501585,28 35,07 regulowanym rynku
giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1315317438,24 4,04 3.2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 1148214910,08 3,53 POLSKI S.A. 3.3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 723822970,92 2,23 3.4. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 689989767,50 2,12 3.5. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 635645198,10 1,95 3.6. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 444817913,85 1,37 3.7. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 328393037,61 1,01 4. Akcje spółek notowanych na 306279771,28 0,94 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy 36454403,92 0,11 inwestycyjnych 6.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane 189112870,44 0,58 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery 1079939020,90 3,32 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 8. Obligacje emitowane przez Bank 1232136640,00 3,79 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 8.1. IDS1018 1179325140,00 3,63 9. Środki pieniężne 51282718,91 0,16 10. Należności 90874792,10 0,28

kom abs

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm