Trwa ładowanie...
d1spye5

PZU SA - Raport roczny R 2013

PZU SA - Raport roczny R 2013

Share
d1spye5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 8 273 900 8 453 498 1 964 830 2 025 469
Wynik teczniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 061 855 640 118 252 162 153 373
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 4 633 302 2 472 660 1 100 285 592 453
Zysk (strata) netto 5 106 345 2 580 720 1 212 621 618 344
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 86 352 300 86 352 300 86 352 300 86 352 300
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 59,13 29,89 14,04 7,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 076 004 1 091 181 255 522 261 448
Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej 2 927 984 886 569 695 318 212 423
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 966 013) (2 044 120) (941 822) (489 774)
Przepływy pieniężne netto, razem 37 975 (66 370) 9 018 (15 902)
Aktywa 30 136 572 29 913 216 7 266 727 7 316 965
Kapitał podstawowy 86 352 86 352 20 822 21 122
Kapitał własny, razem 12 259 761 13 452 581 2 956 154 3 290 588
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 86 352 300 86 352 300 86 352 300 86 352 300
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) 141,97 155,79 34,23 38,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe PZU SA.pdf Wybrane dane finansowe PZU SA (wg PSR).
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu PZU SA
Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. PZU SA za 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony 31.12.2013 r.
Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2013.pdf Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31.12.2013 r. (wg PSR)
Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA w 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1spye5

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | zakładów ubezpieczeń | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2014-03-12 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu
2014-03-12 Dariusz Krzewina Członek Zarządu
2014-03-12 Barbara Smalska Członek Zarządu
2014-03-12 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu
2014-03-12 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5