Trwa ładowanie...
d3uj54m

PZU SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PZU SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3uj54m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 16 480 003 16 243 131 3 913 560 3 891 875
Składki zarobione netto 16 248 769 16 005 240 3 858 649 3 834 876
Przychody z tytułu prowizji i opłat 319 962 237 102 75 982 56 810
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 2 488 068 3 704 729 590 850 887 658
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 161 224) (12 218 731) (2 650 493) (2 927 624)
Zysk (strata) brutto 4 120 692 4 038 708 978 554 967 680
Zysk (strata) netto przypisywany(a) właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 3 293 654 3 255 181 782 155 779 946
Zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących 1 459 (1 355) 346 (325)
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 86 352 300 86 352 300 86 352 300 86 352 300
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 38,14 37,70 9,06 9,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 832 771 1 228 357 672 707 294 316
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 395 792) 421 388 (568 937) 100 965
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19 583) (1 747 114) (4 650) (418 611)
Przepływy pieniężne netto, razem 417 396 (97 369) 99 120 (23 330)
Aktywa 62 362 421 55 909 560 15 037 235 13 675 838
Kapitał podstawowy 86 352 86 352 20 822 21 122
Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującej 13 111 446 14 190 131 3 161 518 3 470 997
Udziały niekontrolujące 16 341 79 138 3 940 19 358
Kapitały, razem 13 127 787 14 269 269 3 165 458 3 490 355
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 86 352 300 86 352 300 86 352 300 86 352 300
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) 151,84 164,33 36,61 40,20
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR)
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 8 273 900 8 453 498 1 964 830 2 025 469
Wynik teczniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 061 855 640 118 252 162 153 373
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 4 633 302 2 472 660 1 100 285 592 453
Zysk (strata) netto 5 106 345 2 580 720 1 212 621 618 344
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 86 352 300 86 352 300 86 352 300 86 352 300
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 59,13 29,89 14,04 7,16
Aktywa 30 136 572 29 913 216 7 266 727 7 316 965
Kapitał podstawowy 86 352 86 352 20 822 21 122
Kapitały, razem 12 259 761 13 452 581 2 956 154 3 290 588
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 86 352 300 86 352 300 86 352 300 86 352 300
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/EUR) 141,97 155,79 34,23 38,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA.
Opinia i raport b. rewidenta z badania spr. fin. Grupy za 2013.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.1213 r.
Skonsolidowane spr. fin. Grupy Kapitałowej PZU SA za 2013.PDF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok zakończony 31.12.2013 r. (wg MSSF)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU w 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 r. wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA.
European Embedded Value na 31.12.2013_Grupa PZU.pdf European Embedded Value na dzień 31.12.2013 - Grupa PZU.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3uj54m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | zakładów ubezpieczeń | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-133 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 24 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 582 38 86 | | (22) 582 25 57 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | oi.pzu@pzu.pl | | www.pzu.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-10-49 | | 010001345 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2014-03-12 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu
2014-03-12 Dariusz Krzewina Członek Zarządu
2014-03-12 Barbara Smalska Członek Zarządu
2014-03-12 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu
2014-03-12 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3uj54m

Podziel się opinią

Share
d3uj54m
d3uj54m