Trwa ładowanie...
d1px5ds

QUANTUM SOFTWARE SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

QUANTUM SOFTWARE SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 359 20 389 6 053 4 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 830 -894 437 -212
Zyst (strata) brutto 635 -1 015 152 -241
Zysk (strata) netto 414 -589 99 -140
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 617 13 386 3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -497 -400 -119 -95
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -343 -1 345 -82 -319
Przepływy pieniężne netto, razem 777 -1 732 185 -411
Aktywa, razem 16 065 16 003 3 769 3 859
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 863 4 037 906 973
Zobowiązania dlugoterminowe 982 1 352 230 326
Zobowiązania krótkoterminowe 2 881 2 685 676 647
Kapitał własny 12 202 11 966 2 863 2 885
Kapitał zakładowy 740 740 174 178
Liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 -0,40 0,07 -0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 -0,40 0,07 -0,09
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,24 8,08 1,93 1,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,24 8,08 1,93 1,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
(Konsolidacja) List Prezesa Zarządu Quantum software S.A. 2014.doc.pdf List Prezesa Zarządu
2014 (Konsolidacja) Sprawozdanie Zarzadu z dzialanosci Grupy Kapitalowej 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2014
2014 Skonsolidowane sprawozdanie finnasowe Grupy Kapitałowej QS S.A..pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. 2014
opinia biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy QS. S.A..pdf Raport i Opinia Biegłego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantum Software SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUANTUM SOFTWARE SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-633 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Walerego Sławka | | 3A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 6469800 | | 012 6469802 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@quantum-software.com | | www.quantum-software.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6771753870 | | 351243328 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2015-03-20 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Tomasz Mnich Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Monika Kuś Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds