Trwa ładowanie...
d3g4bic

QUERCUS TFI S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Quercus TFI S.A. - zamiana akcji na okazi...

QUERCUS TFI S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Quercus TFI S.A. - zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne (40/2011)

Share
d3g4bic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana praw z papierów wartościowych Quercus TFI S.A. - zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 35/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 25 października 2011 r. Emitent informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. Zarząd Quercus TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie zamiany 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B3 na akcje imienne. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z w/w uchwałą akcje serii B3 staną się akcjami na okaziciela z momentem ich dematerializacji. Powyższe czynności są związane z procesem dematerializacji i wprowadzenia akcji serii B3 do obrotu na rynku regulowanym. W/w zamiana akcji serii B3 powoduje przywrócenie, do czasu ich dematerializacji, w stosunku do tych akcji ograniczeń zbywania i rozporządzania akcjami imiennymi Quercus TFI S.A., opisanych w § 25 statutu Quercus TFI S.A., tj.: - zbycie i zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Quercus TFI S.A., - akcje imienne podlegają prawu pierwokupu dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A lub B. Przedmiotowa zamiana nie implikuje zmian w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A. Poniżej przytoczono treść przedmiotowej uchwały Zarządu Quercus TFI S.A.: "Stosownie do uchwały nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r., postanowień § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Quercus TFI S.A. oraz wniosków akcjonariuszy, Zarząd Quercus TFI S.A. postanawia zamienić akcje serii B3 (zamienione uprzednio z akcji imiennych na akcje na okaziciela uchwałą Zarządu nr 83/2011 z dnia 25 października 2011 r.) z akcji na okaziciela na akcje imienne. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r., postanowieniami § 8 ust. 2 pkt 6 Statutu Quercus TFI S.A. oraz wnioskami akcjonariuszy, Zarząd Quercus TFI S.A. postanawia, że z chwilą dematerializacji akcji serii B3 nastąpi zamiana tych akcji z akcji imiennych na akcje na okaziciela. Wyżej wymienione operacje zamiany akcji zostały dokonane w związku z uwagami Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. dotyczącymi momentu zamiany akcji, z akcji imiennych na akcje na okaziciela, w związku z ich dematerializacją." Treść w/w uchwały Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. została przekazana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 10/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. Podstawa prawna: - § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), - art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g4bic

| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2011-12-20 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g4bic

Podziel się opinią

Share
d3g4bic
d3g4bic