Trwa ładowanie...
d3373at

QUMAK S.A. - Zamówienie uzupełniające do umowy znaczącej (45/2015)

QUMAK S.A. - Zamówienie uzupełniające do umowy znaczącej (45/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zamówienie uzupełniające do umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka)
informuje, że w dniu 1 września 2015 r. doszło do zawarcia Umowy ze Skarbem Państwa ? Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej ? Państwowym Instytutem Badawczym (dalej łącznie jako Zamawiający). Przedmiotem Umowy jest integracja systemu ISOK (Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami) z systemem zamawiającego w wyszczególnionym w Umowie zakresie, w ramach realizacji zamówienia na projekt, budowę i wdrożenie systemu ISOK, a także dodanie nowych funkcjonalności m.in. umożliwiających wysyłanie powiadomień w oparciu o ostrzeżenia hydrologiczne i publikowanie map dla ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych w systemie ISOK. Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 872.685,00 zł brutto (709.500,00 zł netto), a termin jej wykonania określono na 30.09.2015 r. Umowa stanowi zamówienie uzupełniające do Umowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. na podstawie której zlecono Spółce
realizację zamówienia na projekt, budowę i wdrożenie systemu ISOK. Wartość Umowy wynosiła 50.640.475,61 zł netto, a o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku. Spółka zawarła z Zamawiającym już wcześniej inną umowę dodatkową na kwotę 1.413.748,55 zł brutto w dniu 27 lipca 2015 r., o czym informowano raportem bieżącym nr 42/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. W odniesieniu do kar, Umowa przewiduje zapłatę kar umownych, m.in.: - w przypadku przekroczenia terminu zakończenia odbioru oprogramowania, dokumentacji, itp. wskazanego w harmonogramie, Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki dla każdego zobowiązania odrębnie, - od 0,001% wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki w przypadku usuwania błędu zwykłego oraz 0,002% w przypadku błędu poważnego, - od 0,005% wynagrodzenia całkowitego za każdą godzinę zwłoki w przypadku usuwania błędu krytycznego, - w przypadku naruszenia obowiązku dotyczącego zachowania poufności,
Spółka zostanie obciążona karą w wysokości 100.000,00 złotych po wcześniejszym złożeniu wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy jeśli zwłoka wykonawcy z należytym wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań umownych przekroczy 10 dni. W takim przypadku zostanie naliczona kara w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. Suma kar umownych nie może przekroczyć pełnej wartości wynagrodzenia. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa jest umową uzupełniającą do umowy znaczącej której wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Qumak S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 134 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2015-09-02 Jacek Suchenek Wiceprezes Zarządu Jacek Suchenek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at