Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

RAFAKO - Raport roczny R 2013

RAFAKO - Raport roczny R 2013

Share
d3ll2xn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 739 588 1 078 589 175 632 258 431
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej (31 271) 106 310 (7 426) 25 472
Zysk (strata) brutto (142 031) 23 368 (33 729) 5 599
Zysk (strata) netto (139 781) 7 137 (33 194) 1 710
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 576 (346 958) 9 398 (83 132)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 882) (71 734) (1 634) (17 188)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 585) 280 790 (10 350) 67 278
Przepływy pieniężne netto, razem (10 891) (137 902) (2 586) (33 041)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,01) 0,10 (0,48) 0,02
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Aktywa razem 1 008 351 1 247 699 243 140 305 195
Zobowiązania długoterminowe 38 336 51 001 9 244 12 475
Zobowiązania krótkoterminowe 713 067 799 206 171 939 195 491
Kapitał własny 256 948 397 492 61 957 97 229
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 33 565 34 049
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 3,69 5,71 0,89 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa RAFAKO.pdf Pismo Prezesa Zarządu
SAR 2013.pdf Sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w 2013 roku.
Załączniki do Sprawozdania Zarządu RAFAKO cz-b.pdf Załączniki do Sprawozdania Zarządu
Załącznik 8 - Ład Korporacyjny.pdf Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o stosowaniu DPSN
RAFAKO Opinia jednostkowe 2013.pdf Opinia Biegłego Rewidenta
RAFAKO Raport jednostkowe 2013.pdf Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | RAFAKO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Edward Kasprzak Członek Zarządu
2014-03-21 Maciej Modrowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jolanta Markowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn