Trwa ładowanie...
dm4u590

RAFAKO - Raport roczny R 2014

RAFAKO - Raport roczny R 2014

Share
dm4u590
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 1 143 740 739 588 273 015 175 632
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 28 385 (31 271) 6 776 (7 426)
Zysk (strata) brutto 27 301 (142 031) 6 517 (33 729)
Zysk (strata) netto 23 515 (139 781) 5 613 (33 194)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 128 289 39 576 30 623 9 398
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 132) (6 882) (509) (1 634)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (136 080) (43 585) (32 483) (10 350)
Przepływy pieniężne netto, razem (9 923) (10 891) (2 369) (2 586)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 (2,01) 0,08 (0,48)
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
Aktywa razem 1 037 898 1 008 351 243 507 243 140
Zobowiązania długoterminowe 49 357 38 336 11 580 9 244
Zobowiązania krótkoterminowe 712 044 713 067 167 056 171 939
Kapitał własny 276 497 256 948 64 870 61 957
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 32 658 33 565
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 3,97 3,69 0,93 0,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
SAR 2014.pdf Sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAKO S.A. w 2014 roku.
Sprawozdanie z działalności 2014 Załączniki.pdf Załączniki do Sprawozdania Zarządu
Załącznik nr 9.pdf Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o stosowaniu DPSN
Opinia biegłegojednostkowefinal.pdf Opinia Biegłego Rewidenta
Raport biegłegojednostkowefinal.pdf Raport Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dm4u590

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Edward Kasprzak Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jolanta Markowicz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dm4u590

Podziel się opinią

Share
dm4u590
dm4u590