Trwa ładowanie...
dmjeqva

RANK PROGRESS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

RANK PROGRESS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dmjeqva
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 63 663 43 959 15 197 10 439
Zysk na sprzedaży 12 724 1 314 3 037 312
Zysk na działalności operacyjnej (22 370) 13 441 (5 340) 3 192
Zysk brutto (58 977) (13 095) (14 078) (3 110)
Zysk netto (59 695) (10 969) (14 249) (2 605)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 845 (8 288) 6 408 (1 968)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (10 524) (75 638) (2 512) (17 962)
Przepływy pienięzne z działalności finansowej (19 330) 87 269 (4 614) 20 724
Przepływy pieniężne razem (3 009) 3 343 (718) 794
STAN NA DZIEŃ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Nieruchomości inwestycyjne 738 793 751 642 173 332 181 241
Aktywa razem 1 030 448 1 018 904 241 759 245 685
Zobowiązania długoterminowe 490 663 301 694 115 117 72 746
Zobowiązania krótkoterminowe 153 564 271 870 36 028 65 555
Kapitał własny 386 221 445 340 90 613 107 383
Kapitał zakładowy 3 718 3 718 872 897
Liczba akcji 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550
Przeliczenia na walutę EUR dokonano wg następujących zasad: - pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.2014 r. kurs 1 EUR= 4,2623 PLN, a na 31.12.2013 r. kurs 1 EUR= 4,1472 PLN - pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. kurs 1 EUR= 4,1893 PLN, a za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. kurs 1 EUR= 4,2110 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej GK RP- 2014 r..pdf
Oświadczenie dot.rzetelności sporządzenia SSF GK Rank Progress.pdf
Oświadczenie dot.wyboru biegłego-badanie SSF GK Rank Progress.pdf
Skonsolidowane spr. finans. GK Rank Progess 2014.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 2014.pdf
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania SSF GK Rank Progess 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dmjeqva

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
2015-03-23 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2015-03-23 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dmjeqva

Podziel się opinią

Share
dmjeqva
dmjeqva