Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta (47/2014)

RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta (47/2014)
Share
dh4eyka

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na aktywach spółki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2014 r. powziął informację o postanowieniu Sądu dla Miasta Warszawy ? Wydział XI Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o zarejestrowaniu dnia 5 grudnia 2014 r., zastawu rejestrowego na rachunku należącym do spółki zależnej Emitenta Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. (dalej: "Zastawca"), reprezentowanej przez komplementariusza Progress XXIII Sp. z o.o. o najwyższej sumie zabezpieczenia do 37.000.000 EUR (co stanowi równowartość kwoty 153.897.800,00 PLN wg kursu średniego NBP z dnia 9 grudnia 2014 r.) w wykonaniu Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego i Zastawów Finansowych na Prawach Rachunku Bankowego zawartej w dniu 28 listopada 2014 r. przez Zastawcę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Bank?). Zastaw został ustanowiony w wyniku transakcji sprzedaży nieruchomości ?Brama Pomorza? położonej w Lipienicach k. Chojnic przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. na rzecz spółki zależnej Emitenta Progress XXIII Sp. z
o.o., po zawarciu której Progress XXIII Sp. z o.o. przystąpił solidarnie do długu wynikającego z umowy kredytu zawartej przez Progress XXIII Sp. z o.o. Chojnice S.K.A. z Bankiem finansującym ?Bramę Pomorza?, o której Emitent informował raportem bieżącym 32/2013. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku wynikających z tej umowy kredytu. Na rachunku, na którym został ustanowiony zastaw, Zastawca utrzymuje środki w złotych. Na dzień zawarcia umowy Zastawca posiadał na rachunku środki w wysokości 1.161.440,75 PLN. Aktywa, na których ustanowiono na rzecz Banku wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zabezpieczenia przekracza równowartość 1 mln EUR. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)
dh4eyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2014-12-10 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka