Trwa ładowanie...
d34i5qe
d34i5qe
espi

RAWLPLUG - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego prze...

RAWLPLUG - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE S.A w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rawlplug SA (18/2013)
Share
d34i5qe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAWLPLUG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE S.A w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rawlplug SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rawlplug SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2013 r., otrzymał zawiadomienie od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku - Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), informujące, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: "PKO OFE"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, na dzień 19 lipca 2013 r., w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (dalej: "OFE POLSAT") i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, posiada 2.933.639 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć) akcji Rawlplug SA, co stanowi 9,0099% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wynosi 2.933.639
(słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć), co stanowi 9,0099% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 4.798 (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki (stanowiących 0,0147% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 4.798 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0147% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), zaś OFE POLSAT posiadał 2.928.841 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji Spółki (co stanowiło 8,9952% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 2.928.841 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 8,9952% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAWLPLUG SA
(pełna nazwa emitenta)
RAWLPLUG Metalowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
+48 71 326-01-00 +48 71 372-61-11
(telefon) (fax)
info@rawlplug.com www.rawlplug.com
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34i5qe

Podziel się opinią

Share
d34i5qe
d34i5qe