Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

REDAN - Umowa pożyczki z Carrisonio Limited Partnership i rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej ( ...

REDAN - Umowa pożyczki z Carrisonio Limited Partnership i rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej (44/2014)
Share
dp05es6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa pożyczki z Carrisonio Limited Partnership i rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Redan SA (?Redan?) informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku Redan zawarł z Carrisonio Limited Partnership z siedzibą na Cyprze (?Carrisonio?), spółką zależną Redan, umowę pożyczki. Na mocy tej umowy Carrisonio pożyczyła Redan kwotę 35.000.000 zł z terminem spłaty oznaczonym na dzień 5 listopada 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono na poziomie 4% w stosunku rocznym. Środki uzyskane z opisanej powyżej pożyczki Redan przeznaczył na przedterminową spłatę kwoty 35.000.000,00 zł zobowiązań wobec instytucji finansowych (banków i obligatariuszy) stron umowy restrukturyzacyjnej z dnia 30 lipca 2013 roku, o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku (?Umowa Restrukturyzacyjna?). Zasady tej spłaty były ustalone z instytucjami finansującymi Grupę Redan w aneksie nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej, o którym Redan informował w raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 2 października 2014 r. (?Aneks nr 2?). Zgodnie z nimi kwota przedterminowej spłaty została podzielona
pomiędzy instytucje finansujące Grupę Redan w ten sposób, że zostały wykupione wszystkie wyemitowane przez Redan obligacje zamienne serii E1 i E2, a pozostała kwota została podzielona proporcjonalnie do kwoty ekspozycji pomiędzy banki będące stronami Umowy Restrukturyzacyjnej. Po dokonaniu tej spłaty obligatariusze złożyli oświadczenia, na mocy których zostały zwolnione wszystkie ustanowione na ich rzecz zabezpieczenia; zaś banki złożyły oświadczenia zwalniające zabezpieczenia udzielone im przez Adesso SA (spółkę zależną Redan). W wyniku opisanej powyżej spłaty 35.000.000,00 zł nastąpiło wypełnienie drugiego (ostatniego) warunku zawieszającego rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej ustalonego w Aneksie nr 2. Tym samym z dniem 5 listopada 2014 r. Umowa Restrukturyzacyjna została rozwiązana. Carrisonio jest spółką zależną Redan, gdyż Redan jest jej komandytariuszem, a jednocześnie posiada 100% udziałów w komplemantariuszu Carrisonio - Raionio Ltd z siedzibą na Cyprze. Umowę pożyczki uznano za znaczącą z uwagi
na fakt, że jej wysokość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Redan. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu Bogusz Kruszyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6