Trwa ładowanie...
d33atwb
espi

REINHOLD POLSKA AB - Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2012/ Submission dates of per...

REINHOLD POLSKA AB - Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2012/ Submission dates of periodical reports in 2012 (6/2012)

Share
d33atwb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD POLSKA AB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2012/ Submission dates of periodical reports in 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji (dalej "Emitent") informuje, o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia z wyłączeniem obowiązku przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego. Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że zamierza przekazać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny, o którym mowa § 83 ust. 4 Rozporządzenia, zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał
odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Emitent informuje, iż zamierza skorzystać ze zwolnienia z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2012 r. i w związku z tym przekaże raport roczny i skonsolidowany raport roczny jednocześnie, nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego Jednocześnie na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.: 1. Skonsolidowany raport za IV kwartał roku obrachunkowego 2011 ? w dniu 29.02.2012 r., 2. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrachunkowy 2011 kończący się 31.12.2011 r. - w dniu 30.04.2012 r.; 3. Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrachunkowego 2012 - w dniu 15.05.2012 r. ; 4. Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrachunkowego 2012 - w dniu 29.08.2012 r.; 5. Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrachunkowego 2012 - w dniu 14.11.2012 r.; Jednocześnie Emitent informuje, iż sprawozdania Zarządu Emitenta zostaną
opublikowane: 1. za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2012 ? wraz z skonsolidowanym raportem za I półrocze roku obrachunkowego 2012 - w dniu 29.09.2012 r.; 2. za drugie półrocze roku obrachunkowego 2012 ? wraz z skonsolidowanym i jednostkowym raportem rocznym za rok obrachunkowy 2012 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Acting on the basis of the regulation of 19th February 2009 of the Council of Ministers - on current and periodical information submitted by issuers of securities and conditions of considering information required by laws of a country not being the EU Member State as equivalent (hereinafter "Regulation“) the Board of Directors of "Reinhold Polska AB“ with it’s seat in Stockholm in Sweden (hereinafter "Issuer“) hereby informs, of it’s intent to submit it’s consolidated quarterly reports, containing quarterly financial information, stipulated in § 87 point 1-3, point 4 first sentence and point 8-9 of the Regulation, with the exemption of the obligation to submit a separate individual quarterly report. On the basis of § 83 point 3 of the Regulation, the Issuer herby informs, that it intends to submit the extended consolidated half-year report, specified in § 83 point 4 of the Regulation, including the shortened half-year financial statement, as well as the report on the review of this statement, and shall
not submit a separate individual half-year report. The Issuer informs, that it intends to take advantage of the exemption from the publication of the quarterly report for the last quarter of 2012 and shall submit the annual report and the consolidated annual report simultaneously, not later however than in 80 days from the end of the 2012 fiscal year At the same time, on the basis of § 103 point 1 of the Regulation, the Issuer presents to public information the submission dates of periodical reports in 2012: 1. Consolidated report for the fourth quarter of 2011 fiscal year – on 29.02.2012 2. Consolidated and individual annual report for the 2011 fiscal year, which ends on 31.12.2011 – on 30.04.2012; 3. Consolidated report for the first quarter of the 2012 fiscal year – on 15.05.2012; 4. Consolidate report for the first half-year of the 2012 fiscal year – on 29.08.2012; 5. Consolidated report for the third quarter of the 2012 fiscal year – on 14.11.2012; Also, the Issuer herby informs, that the obligatory
reports of the Issuer’s Management Board shall be submitted: 1. for the first half-year of the 2012 fiscal year – along with the consolidated report for the first half-year of the 2012 fiscal year – on 14.11.2012; 2. for the second half-year of the 2012 fiscal year – along with the consolidated and individual annual report for the 2012 fiscal year. | |

d33atwb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Waldemar Tevnell Przewodniczący Rady Dyrektorów
2012-01-31 Padraic Coll Dyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Ryszard Danielewicz Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Stanisław Dudzik Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 MIchael Scully Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Marek Tarchalski Cżłonek Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33atwb

Podziel się opinią

Share
d33atwb
d33atwb