Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

REKLAMOFON.PL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.11.2012 ...

REKLAMOFON.PL S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.11.2012 r. oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 03.12.2012 r. (25/2012)

Share
d4ca9gz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REKLAMOFON.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.11.2012 r. oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 03.12.2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Reklamofon.pl Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje zwołane na dzień 27 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ("NWZA"). Jednocześnie Zarząd Spółki postanawia zwołać na dzień 3 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w kancelarii notarialnej M.Biwejnis & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2012 roku oraz zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym terminie jest błędne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (naruszenie art. 403 k.s.h) skutkujące wadliwością zwołania Zgromadzenia. W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym terminie Zarząd Spółki postanowił dodać do porządku obrad uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości
nominalnej akcji, oraz połączeniu dotychczasowych akcji serii A, B, C oraz D pod jedną serią oznaczoną jako seria E przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały. Planowane scalenie akcji zakłada scalenie akcji Emitenta w stosunku 5:1, to jest zamianę 5 akcji o wartości 10 gr każda na jedną akcję o wartości nominalnej 50 gr każda, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż ewentualne niedobory scaleniowe będą uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Public Shell Advisory S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Wskazany Podmiot"), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów
scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do czterech, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby
się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. Jednocześnie Zarząd zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy o dostosowanie swojego stanu posiadania do planowanego scalenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja o ogolnej liczbie akcji NWZ.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ | | | | | | | | | |
| | OgłoszeniezwołanieNWZ.pdf | Ogłoszenie zwołania NWZ | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | | | | | | | | | |
| | Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa NWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | | REKLAMOFON.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REKLAMOFON.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-499 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 lok. 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 389 64 90 | | +48 22 654 14 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108001117 | | 142887562 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Krzysztof Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz