Trwa ładowanie...
d1vpvr7

RELPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

RELPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d1vpvr7
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
DANE ZE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116 792 113 117 27 983 27 322
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 743 9 102 2 574 2 198
Zysk (strata) brutto 9 810 8 824 2 350 2 131
Zysk (strata) netto jednostki dominującej 9 031 6 892 2 164 1 665
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 167 1 216 3 394 294
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 411 -3 126 -2 494 -755
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 1 942 11 469
Przepływy pieniężne netto, razem 3 803 32 911 8
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2001 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011
Aktywa razem 98 148 86 288 24 008 19 536
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 916 23 005 6 828 5 209
Zobowiązania długoterminowe 6 837 527 1 672 119
Zobowiązania krótkoterminowe 15 886 17 997 3 886 4 075
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 67 829 60 762 16 591 13 757
Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 752 10 878
POZOSTAŁE
Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,94 0,72 0,23 0,17
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,94 0,72 0,23 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,06 6,32 1,73 1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,06 6,32 1,73 1,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 0,00 0,05 0,00
DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 537 90 797 22 651 21 931
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 280 5 245 2 223 1 267
Zysk (strata) brutto 10 141 6 294 2 430 1 520
Zysk (strata) netto 10 141 6 330 2 430 1 529
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 464 -921 2 747 -222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 198 -1 859 -2 204 -449
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 262 3 082 302 744
Przepływy pieniężne netto, razem 3 528 302 845 73
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2001 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2001
Aktywa razem 87 720 77 106 21 457 17 457
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 571 21 180 5 766 4 795
Zobowiązania długoterminowe 6 837 527 1 672 119
Zobowiązania krótkoterminowe 11 640 16 280 2 847 3 686
Kapitał własny 64 149 55 926 15 691 12 662
Kapitał zakładowy 48 046 48 046 11 752 10 878
POZOSTAŁE
Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
Zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,06 0,66 0,25 0,16
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,06 0,66 0,25 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,68 5,82 1,63 1,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,68 5,82 1,63 1,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 0,00 0,05 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie skonsolidowane GK Relpol za IV kw 2012.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kw. 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vpvr7

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/ MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/ MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | RELPOL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELPOL | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 68-200 | | Żary | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul.11 listopada | | 37 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-68) 47 90 800 | | (0-68) 374 38 66 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | relpol@relpol.com.pl | | www.relpol.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-70-76 | | 970010355 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Rafał Gulka Prezes Zarządu
2013-02-28 Tomasz Grabczan Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vpvr7

Podziel się opinią

Share
d1vpvr7
d1vpvr7