Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (53/2014)

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (53/2014)
Share
d1smyy5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REMAK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 6 listopada 2014 roku REMAK S.A. wraz z 3 podmiotami Grupy ZARMEN podpisał z Bankiem Pekao S.A. umowę o wielocelowy limit kredytowy Umbrella z możliwością wykorzystania na kredyt w rachunku bieżącym, kredyty obrotowe oraz gwarancje i akredytywy na łączną kwotę 242.500,00 tys. zł z czego łączny limit na gwarancje bankowe ustalono do kwoty 160.000,00 tys. zł, a sublimity kredytowe na rzecz REMAK S.A. wynoszą: - dla kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 20.000,00 tys. zł, - dla kredytu obrotowego do kwoty 30.000,00 tys. zł. Zabezpieczeniem umowy ze strony REMAK S.A. są hipoteka umowna łączna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesje wierzytelności z kontraktów, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy. Linie wielocelowe są objęte solidarną odpowiedzialnością podmiotów będących stroną
umowy. Umowa została zawarta na okres do 31 października 2015 roku. Oprocentowanie linii wielocelowej jest zmienne i zależne od stawki WIBOR 1M powiększonej o marże Banku. Warunki finansowe, na których podmioty będące stroną umowy będą korzystać z przyznanych limitów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Wartość umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta. W związku z zawarciem powyższej umowy o linię wielocelową: - tracą moc umowy wraz z aneksami o odnawialną linie gwarancyjną do kwoty 6.000,00 tys. EUR (RB 51/2014) i o odnawialną linie gwarancyjną do kwoty 14.000,00 tys. zł (RB 52/2014), - umowa kredytu w rachunku bieżącym z aneksami do kwoty 8.000,00 tys. zł (RB 49/2014) traci moc automatycznie po uruchomieniu nowej linii wielocelowej, - umowa o kredyt zaliczka z aneksami do kwoty 8.000,00 tys. zł (RB 50/2014) automatycznie rozwiązuje się po jej spłacie z pierwszego uruchomienia nowej linii wielocelowej.
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-955 Opole
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielonogórska 3
(ulica) (numer)
077 4552011 077 4559850
(telefon) (fax)
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
(e-mail) (www)
754-00-13-369 530916125
(NIP) (REGON)
d1smyy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Waldemar Binkowski wiceprezes
2014-11-07 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5