Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

RESBUD - Raport kwartalny Q 3/2014

RESBUD - Raport kwartalny Q 3/2014
Share
d102wt1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 253 220 61 52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -335 (4) (80) (1)
Zysk (strata) brutto 5 242 1 250 1 254 296
Zysk (strata) netto 4 157 940 994 223
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -857 4 887 -205 1 157
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 -5 309 -11 -1 257
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 812 11 194 3
Przepływy pieniężne netto, razem -92 -411 -22 -97
Aktywa razem * 17 654 12 047 4 228 2 905
Zobowiązania długoterminowe* 2 529 734 606 177
Zobowiązania krótkoterminowe * 3 176 3 520 761 849
Kapitał własny * 11 949 7 793 2 862 1 879
Kapitał zakładowy * 4 256 4 256 1 019 1 026
Liczba akcji (w szt.) 9 898 000 2 474 500 9 898 000 2 474 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,56 0,35 0,37 0,08
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,46 0,35 0,35 0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,21 2,96 0,29 0,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2013 r .
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
3Q 2014 KWARTALNESKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE RESBUDSA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18 c
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1