Trwa ładowanie...
d2lvzs0
d2lvzs0
espi

ROBINSON EUROPE - Sprzedaż akcji własnych (14/2014) - EBI

ROBINSON EUROPE - Sprzedaż akcji własnych (14/2014)
Share
d2lvzs0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 09 lipca 2014 roku dokonał transakcji zbycia akcji własnych, które nabył w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, realizowanego na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 toku. Akcje własne Emitenta zostały zbyte pracownikom Spółki, zgodnie z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2014 roku uchwałą nr 19 w sprawie nadania wskazanym w uchwale pracownikom Spółki prawa do nabycia od Spółki jej akcji własnych na preferencyjnych zasadach. W związku z powyższym, w dniu 09 lipca 2014 r., na podstawie umów zbycia akcji Zarząd zbył 2 400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji Spółki po cenie 1,00 zł za jedną akcję. Jednostkowa, nominalna wartość 1 akcji wynosi 1,00 zł, natomiast łączna wartość nominalna sprzedanych akcji wynosi 2 400,00 zł. Akcje sprzedane przez Emitenta stanowiły 0,153 % kapitału zakładowego Emitenta dających 2 400 głosów na Walnym
Zgromadzeniu co stanowi 0,153 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku w/w transakcji łączna liczba akcji własnych posiadanych obecnie przez ROBINSON EUROPE S.A. to 11 647 (słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,744 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,744 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia cena nabytych akcji wynosi 6,67 złotych. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji własnych zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Busz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lvzs0

Podziel się opinią

Share
d2lvzs0
d2lvzs0