Trwa ładowanie...
d27935w
d27935w
espi

RONSON EUROPE N.V. - Przyjęcie planu motywacyjnego dla kluczowych członków kierownictwa powiązane...

RONSON EUROPE N.V. - Przyjęcie planu motywacyjnego dla kluczowych członków kierownictwa powiązanego z ceną akcji Ronson Europe N.V. (2/2014)
Share
d27935w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie planu motywacyjnego dla kluczowych członków kierownictwa powiązanego z ceną akcji Ronson Europe N.V. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Ronson Europe N.V. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 lutego 2014 r. rada nadzorcza Spółki przyjęła plan motywacyjny skierowany do wybranych kluczowych pracowników, którego warunki są uzależnione od kursu akcji Spółki ("Plan Premiowania Opcjami Fantomowymi"). Plan Premiowania Opcjami Fantomowymi nie zakłada nowej emisji akcji i nie spowoduje podaży nowych akcji, a u jego podstaw leżą następujące kluczowe założenia i przewiduje on mechanizm rozliczenia opisany poniżej: i. cena wykonania jednej opcji zgodnie z Planem Premiowania Opcjami Fantomowymi wynosi 1,6 PLN; ii. łączna liczba opcji wynosi 2.705.000 (co odpowiada blisko 1% łącznej liczby akcji Spółki), a przydział opcji na rzecz poszczególnych pracowników nastąpi na podstawie odrębnej decyzji komitetu wynagrodzeń rady nadzorczej Spółki ("Komitet Wynagrodzeń"); iii. korzyści będą przez wybranych pracowników (Spółki lub jej podmiotów zależnych), którzy przystąpią do Planu
Premiowania Opcjami Fantomowymi, akumulowane do końca 2015 roku, z czego (a) 50% zostaje przyznane w dacie decyzji Komitetu Wynagrodzeń zatwierdzającej Plan Premiowania Opcjami Fantomowymi, (b) 25% na koniec 2014 roku, a (c) 25% na koniec 2015 roku; iv. pracownicy uczestniczący w Planie Premiowania Opcjami Fantomowymi zachowują prawo do wykonania posiadanych przez siebie opcji do końca 2017 roku (lub w terminie nie więcej niż dwóch lat od daty, w której ustał status zatrudnienia ich przez Spółkę lub jej podmiot zależny); v. z chwilą wykonania opcji, Spółka zapłaci posiadaczowi opcji kwotę pieniężną równą różnicy pomiędzy 1,6 PLN a obecną ceną rynkową akcji Spółki ("Obecna Cena Rynkowa") przydzielonych danemu pracownikowi (posiadaczowi opcji); vi. Obecna Cena Rynkowa będzie obliczana jako średni kurs akcji z poprzedzającego miesiąca kalendarzowego, przy czym średni kurs akcji będzie określany poprzez obliczenie łącznej wartości obrotu w PLN wszystkich akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w tym okresie
podzielonej przez łączną liczbę akcji będących przedmiotem obrotu w tym okresie (jednak jeżeli łączna wartość obrotu w danym miesiącu jest niższa niż 100.000 PLN, wówczas Obecna Cena Rynkowa będzie obliczana na podstawie średniej ceny rynkowej z ostatnich dwóch miesięcy); vii. jeżeli liczba akcji Spółki znajdujących się w wolnym obrocie (free float) spadnie poniżej 10% łącznej liczby akcji Spółki, Obecna Cena Rynkowa będzie ustalana przez renomowaną spółkę rzeczoznawców na podstawie wskaźnikowej wyceny spółek podobnych do Ronson notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (na podstawie wskaźników P/E oraz P/BV); oraz viii. posiadacz akcji będzie uprawniony do złożenia wniosku o wypłatę w terminie pierwszych pięciu dni roboczych każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać wszelkich ograniczeń w zakresie prowadzenia obrotu akcjami Spółki obowiązujących członków zarządu oraz rady nadzorczej oraz kluczowych członków kierownictwa wynikających z
właściwych przepisów prawa, w szczególności do przestrzegania ograniczeń wynikających z okresów zamkniętych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The management board of Ronson Europe N.V., a company listed on the Warsaw Stock Exchange (the “Company”), hereby announces that on 3 February 2014, the supervisory board of the Company adopted an incentive plan, addressed to selected key employees, which is based on the price performance of the Company’s shares (the “Phantom Stock Plan”). The Phantom Stock Plan does not assume any new issue of shares, will not result in any new shares supply, is made based on the following key assumptions and has the settlement mechanism as described below: i. the exercise price of one option under the Phantom Stock Plan is PLN 1.6; ii. the total number of options is 2,705,000 (which is the equivalent of approximately 1% of the Company’s total number of shares), and the allocation of options to particular employees shall be made by way of a separate decision of the remuneration committee of the supervisory board of the Company (the “Remuneration Committee”); iii. benefits will be aggregated among the selected employees
(of the Company or of its subsidiaries) who join the Phantom Stock Plan through the end of 2015, of which (a) 50% is awarded as of the date of the decision of the Remuneration Committee approving the Phantom Stock Plan, (b) 25% as of the end of 2014, and (c) 25% by the end of 2015; iv. employees participating in the Phantom Stock Plan maintain the right to exercise their options until the end of 2017 (or a maximum of two years from the date they are no longer employed by the Ronson Group); v. upon the exercise of the options, the Company will pay the option holder the amount in cash equal to the difference between PLN 1.6 and the current market price of the shares in the Company (“Current Market Price”) allocated to a particular employee (option holder); vi. the Current Market Price will be calculated as the average trading price of the shares during the preceding calendar month, whereas the average trading price shall be determined by calculating the total turnover value in PLN of all of the shares in the
Company traded during that period divided by the total number of shares traded during such period (however, if the total value of the overall turnover in any particular month is lower than PLN 100 thousand, then the Current Market Price shall be calculated on the basis of the most recent two-month market average); vii. in the event that the free float is less than 10% of all the outstanding shares in the Company, the Current Market Price will be established by a reputable valuation company based on a comparable valuation of Ronson’s peer companies listed on the Warsaw Stock Exchange (based on P/E and P/BV multiples); and viii. an option holder shall be entitled to submit a payment request during the first five working days of each calendar month, provided that all employees must observe any trading restrictions related to the sale/purchase of the Company’s shares by management and supervisory board members and key management under applicable regulations, especially with respect to the observance of closed
periods. | |

d27935w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RONSON EUROPE N.V.
(pełna nazwa emitenta)
RONSON EUROPE N.V. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
+ 48 22 823 97 98 +48 22 823 97 99
(telefon) (fax)
mpilich@ronson.pl www.ronson.pl
(e-mail) (www)
NL8181.32.061 024416758
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27935w

Podziel się opinią

Share
d27935w
d27935w