Trwa ładowanie...
d1lzwni
espi

ROVESE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

ROVESE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1lzwni
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 362 713 1 485 601 325 984 351 780
Aktywa, razem 3 070 666 3 471 292 735 401 823 303
Zobowiązania długoterminowe 791 429 630 693 189 541 149 584
Zobowiązania krótkoterminowe 732 203 994 794 175 357 235 940
Kapitał własny 1 547 034 1 845 805 370 503 437 778
Kapitał zakładowy 81 144 81 144 19 433 19 245
Liczba akcji (w szt.) 811 440 159 811 440 159 811 440 159 811 440 159
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) -0,22 -0,04 -0,05 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,91 2,27 0,46 0,54
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 976 45 537 12 912 10 783
Zysk (strata) brutto -191 211 -36 279 -45 741 -8 591
Zysk (strata) netto -180 307 -34 044 -43 133 -8 061
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 130 904 143 515 31 314 33 983
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -64 475 -355 438 -15 424 -84 165
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -79 121 -385 312 -18 927 -91 239
Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -12 692 -597 235 -3 036 -141 421

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Rovese za III kwartał 2014r_final.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)
d1lzwni

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Ireneusz Kazimierski Prezes Zarządu
2014-11-12 Michał Romański Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lzwni

Podziel się opinią

Share
d1lzwni
d1lzwni