Trwa ładowanie...
d2h47to
espi

ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia z umowy kredytu (23/2014)

ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia z umowy kredytu (23/2014)
Share
d2h47to

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-31 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROVESE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zabezpieczenia z umowy kredytu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rovese S.A. (dalej ?Emitent? lub ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 9/2014 z dnia 15 maja 2014 r., informuje, iż w dniu 30 lipca 2014 roku Emitent otrzymał postanowienie sądu o ustanowieniu w dniu 22 lipca 2014 roku na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie zastawu rejestrowego na zbiorze praw i rzeczy stanowiących organizacyjną całość i wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie - podmiotu zależnego Emitenta. Powyższy zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów w wykonaniu umowy zastawniczej opisanej w pkt. 10 raportu bieżącego Emitenta Nr 9/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Zastaw zabezpiecza wykonanie zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy kredytu, o której Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 5/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 1.440.000 tys. PLN. Łączna wartość ewidencyjna aktywów stanowiących przedmiot zastawu w księgach rachunkowych na dzień 31 marca 2014 roku
wynosi 134.271,9 tys. PLN Nie występują powiązania między Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ww. zabezpieczenie. Powyższe aktywa stanowiące zabezpieczenie zostały uznane przez Spółkę za znaczące z uwagi kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133, z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROVESE S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
041 315 80 03 041 315 80 06
(telefon) (fax)
sekretariat@rovese.com www.rovese.com
(e-mail) (www)
564-000-16-66 110011180
(NIP) (REGON)
d2h47to

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Krzysztof Rosłaniec Wiceprezes Zarządu
2014-07-31 Michał Romański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h47to

Podziel się opinią

Share
d2h47to
d2h47to