Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6

RPP nie zmieniła stóp, nie wyklucza tego jednak w najbliższym czasie

Rada pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, nie wykluczyła jednak dostosowania polityki pieniężnej w najbliższym czasie, jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji - wynika z komunikatu RPP po posiedzeniu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6

"Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada nie wyklucza jednak dostosowania polityki pieniężnej w najbliższym okresie, jeśli wydłuży się oczekiwany okres deflacji i tym samym wzrośnie ryzyko pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie" - napisano w środowym komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Jak dodano, pełniejsza ocena perspektyw powrotu inflacji do celu będzie możliwa po zapoznaniu się z napływającymi informacjami, w tym z marcową projekcją NBP.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W skali rocznej referencyjna stopa NBP będzie nadal wynosić 2 proc., lombardowa 3 proc., depozytowa 1 proc., zaś redyskonta weksli 2,25 proc.

d2zc5a6

"Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych wzrost PKB w IV kw. ub. r. utrzymał się na relatywnie wysokim poziomie w stosunku do większości gospodarek rozwiniętych, a perspektywy koniunktury w tej gospodarce pozostają korzystne. Jednakże w strefie euro, będącej głównym partnerem handlowym Polski, dynamika aktywności pozostaje niska, a napływające informacje sygnalizują jedynie powolne ożywienie w kolejnych kwartałach" - napisano w komunikacie.

Jak dodano również w największych gospodarkach wschodzących, w tym w Chinach, wzrost PKB utrzymuje się na niskim - jak na te kraje - poziomie, a w Rosji wzrost wyhamował w pobliże zera. "W ostatnim miesiącu ponownie obniżyły się ceny ropy naftowej. Równocześnie nastąpił spadek cen niektórych innych surowców. Wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie powodowało to obniżenie inflacji w wielu krajach. W najbliższym otoczeniu Polski - w tym strefie euro i większości krajów Europy Środkowo - Wschodniej, roczna dynamika cen spadła poniżej zera. W krajach będących importerami surowców netto spadek cen surowców może wspierać wzrost gospodarczy" - napisano.

Rada podkreśliła, że główne banki centralne nadal utrzymują stopy procentowe na historycznie niskim poziomie a jednocześnie Europejski Bank Centralny istotnie zwiększył skalę programu skupu aktywów, rozszerzając jego zakres o obligacje skarbowe.

"Z kolei Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) nieoczekiwanie upłynnił kurs franka wobec euro, co przyczyniło się do jego silnej aprecjacji wobec innych walut, w tym złotego. SNB obniżył także stopy procentowe. W Polsce, wstępne dane o rachunkach narodowych za 2014 r. sygnalizują, że dynamika PKB w IV kw. nieznacznie się obniżyła, utrzymując się powyżej 3 proc. Stabilnemu wzrostowi konsumpcji towarzyszyło pewne spowolnienie wzrostu inwestycji. Jednocześnie dynamika importu obniżyła się silniej niż eksportu, ograniczając ujemny wkład eksportu netto do wzrostu PKB. W grudniu wzrosła dynamika produkcji przemysłowej, budowlano - montażowej oraz sprzedaży detalicznej" - wymieniono.

d2zc5a6

Zauważono jednocześnie, że wzrost akcji kredytowej, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw pozostaje stabilny. "Silne umocnienie franka szwajcarskiego zwiększyło zarazem poziom zadłużenia gospodarstw domowych posiadających zobowiązania w tej walucie, co może prowadzić do ograniczenia ich konsumpcji" - podkreślono.

Jak wskazała RPP dane z rynku pracy wskazują na dalszy spadek bezrobocia (po wyeliminowaniu wahań sezonowych ) wynikający w dużym stopniu ze wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. "Presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw pozostaje jednak ograniczona, na co wskazuje utrzymywanie się umiarkowanej dynamiki wynagrodzeń. W grudniu dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych była niższa od oczekiwań, obniżając się do - 1,0 proc. r/r. Towarzyszył temu dalszy spadek większości miar inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej. Jednocześnie przyspieszył spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu, co wskazuje na utrzymujący się brak presji kosztowej w gospodarce" - napisano w komunikacie.

Dodano, że oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostają bardzo niskie. "Biorąc pod uwagę zwiększoną zmienność na rynkach finansowych w ostatnim okresie Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" - podsumowano.

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6