Trwa ładowanie...
d2kbtcd

Saldo finansowania krajowego w '14 wyniesie 32.446,4 mln zł - projekt budżetu (opis)

09.09. Warszawa (PAP) - Saldo finansowania krajowego w 2014 roku planowane jest w kwocie 32.446,4 mln zł, a zagranicznego ma wynieść 22.547,2 mln zł - wynika z projektu budżetu...
Share
d2kbtcd

09.09. Warszawa (PAP) - Saldo finansowania krajowego w 2014 roku planowane jest w kwocie 32.446,4 mln zł, a zagranicznego ma wynieść 22.547,2 mln zł - wynika z projektu budżetu państwa na 2014 rok.

"W 2014 roku zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 47.734,3 mln zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 391,7 mln zł. Suma pozostałych składników potrzeb pożyczkowych netto wynosi 6.661,4 mln zł. W rezultacie planowane w 2014 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 54.787,4 mln zł wobec 66.610,5 mln zł w 2013 r., a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu) wynosi 131.755,4 mln zł wobec 166.366,7 mln zł w 2013 roku" - napisano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

"Na sfinansowanie deficytu budżetu państwa, deficytu budżetu środków europejskich oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w łącznej kwocie 54.993,6 mln zł złożą się: saldo finansowania krajowego w kwocie 32.446,4 mln zł oraz saldo finansowania zagranicznego w kwocie 22.547,2 mln zł" - dodano.

d2kbtcd

Poniżej tabela z potrzebami pożyczkowymi i ich finansowanie (w mln zł):

2013 2014 Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa 66.610,5 54.787,4 deficyt budżetu państwa 51.565,0 47.734,3 wynik budżetu środków europejskich -6.154,5 391,7 reforma systemu ubezpieczeń społecznych 10.887,1 8.198,1 kredyty i pożyczki udzielone 12.257,1 7.224,2 zarządzanie płynnością sektora publicznego 0 -7.400,0 wpływy z prywatyzacji do budżetu -1.454,8 -1.330,5 inne -489,3 -30,4

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto 66.610,5 54.787,4 1. Finansowanie krajowe 33.801,6 31.826,0 bankowe 21.301,6 20.826,0 pozabankowe 2.500,0 7.000,0 inwestorzy zagraniczni nabywający SPW 10.000,0 4.000,0 2. Finansowanie zagraniczne 18.596,7 17.172,0 3. Saldo środków 14.212,2 5.789,4 Zgodnie z projektem budżetu szacowane saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych wyniesie w 2014 roku 31.826,0 mln zł.

Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

d2kbtcd

a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych jako wynik obecnego braku wykupów oraz zerowego salda bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w 2014 r.). Przyjęte przepływy z tego tytułu wynoszą 18.000,0 mln zł i są wyłączone z limitu rozchodów (zobowiązania zaciągane i spłacane w tym samym roku budżetowym). Z tego względu kwoty te w załączniku nr 5 są prezentowane oddzielnie i nie są wliczane do planowanej kwoty przychodów i rozchodów.

b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 30.384,9 mln zł będące wynikiem:

- przychodów w kwocie 87.787,7 mln zł pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 71.833,7 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych na kwotę 14.797,7 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 1.156,3 mln zł,

- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 57.402,8 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 57.113,4 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 289,4 mln zł,

d2kbtcd

c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości1.441,0 mln zł, na które złożą się:

- przychody ze sprzedaży w wysokości 2.960,0 mln zł,

- rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 1.519,0 mln zł.

Poniżej syntetyczne informacje o finansowaniu krajowym (w mln zł):

d2kbtcd

Wyszczególnienie (salda pozycji) 2013 2014

Finansowanie krajowe 29.014,1 32.446,4 1. Skarbowe papiery wartościowe 33.801,6 31.826,0 1.1. SPW rynkowe 33.298,2 30.384,9 a) bony skarbowe -5.845,4 0 b) obligacje rynkowe: 39.143,6 30.384,9 o zmiennym oprocentowaniu 12.575,1 14.508,4 o stałym oprocentowaniu 26.568,5 14.720,3 indeksowane 0 1.156,3 1.2 Obligacje oszczędnościowe 503,3 1.441,0 2. Pożyczki udzielone -12.071,1 -6.964,4 3. Prefinansowanie zadań ze środków UE -49,3 184,9 4. Zarządzanie płynnością sektora publ. 0 7.400,0 5. Pozostałe przychody i rozchody 915,8 0 6. Środki na rachunkach budżetowych 6.417,1 0 Resort finansów zakłada też, że w przyszłym roku będzie dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 13.983,0 mln zł jako wynik przychodów w kwocie 29.171,3 mln zł i rozchodów w wysokości 15.188,4 mln zł.

Także dodatnie będzie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 5.936,9 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 8.794,8 mln zł oraz rozchodów w wysokości 2.857,9 mln zł. Źródłem przychodów mają być środki z kredytów zaciągniętych w: Europejskim Banku Inwestycyjnym (5.397,6 mln zł), Banku Światowym (2.935,2 mln zł) oraz Banku Rozwoju Rady Europy (462,0 mln zł).

Założono, że saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym będzie również dodatnie i wyniesie 5.789,4 mln zł jako wynik przychodów w wysokości 117.474,1 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych oraz rozchodów w wysokości 111.684,7 mln zł z tytułu wpływów środków na rachunek walutowy.

d2kbtcd

Poniżej syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym (w mln zł):

Wyszczególnienie (salda pozycji) 2013 2014

Finansowanie zagraniczne 25.828,7 22.547,2 1. Obligacje skarbowe 2.718,5 13.983,0 2. Kredyty otrzymane 10.178,2 5.936,9 3. Zarządzanie środkami europejskimi 5.700,0 -2.747,8 4. Kredyty i pożyczki udzielone -186 -259,8 5. Płatności związane z udziałami w MIF -440,2 -217,4 6. Wpływy na spłatę kredytów zagr. 63 63 7. Pozostałe przychody i rozchody 0 0 8. Przepływy dot. rachunku walutowego 7.795,1 5.789,4 (PAP)

bg/ jtt/

d2kbtcd

Podziel się opinią

Share
d2kbtcd
d2kbtcd