Trwa ładowanie...
d2lffdj
espi

SANOK - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

SANOK - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d2lffdj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 648 031 566 912 155 269 136 931
Zysk operacyjny 61 777 60 170 14 802 14 533
Zysk przed opodatkowaniem 58 569 53 068 14 033 12 818
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 46 373 39 803 11 111 9 614
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 74 816 43 553 17 926 10 520
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -34 979 -35 494 -8 381 -8 573
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -30 719 -8 065 -7 360 -1 948
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 9 100 3 2 180 1
Liczba akcji 26 518 632 26 308 502 26 518 632 26 308 502
Średnia ważona liczba akcji 26 341 227 26 308 502 26 341 227 26 308 502
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 881 922 26 881 922 26 881 922 26 881 922
Zysk na jedną akcję 1,76 1,51 0,42 0,37
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,73 1,48 0,41 0,36
Aktywa razem 455 008 433 553 111 298 98 160
Zobowiązania długoterminowe 34 981 31 896 8 557 7 222
Zobowiązania krótkoterminowe 131 648 140 876 32 202 31 895
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 288 379 260 781 70 539 59 043
Kapitał akcyjny 5 304 5 262 1 297 1 191
List Prezesa Zarządu oraz oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zostały przekazane w Raporcie rocznym Spółki Stomil Sanok S.A. za 2012 rok, w dniu 20.03.2013 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie grupy Stomil Sanok S.A. 2012.pdf Sprawozdanie finansowe grupy, sprawozdanie z działalności, oświadczenia, opinia i raport biegłego rewidenta.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowj
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
SZPG STOMIL SANOK SA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Reymonta 19
(ulica) (numer)
013 465 44 44 013 465 44 55
(telefon) (fax)
sekretariat@stomilsanok.com.pl www.stomilsanok.com.pl
(e-mail) (www)
687-00-04-321 004023400
(NIP) (REGON)
DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2lffdj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Marek Łęcki Prezes Zarządu
2013-03-15 Grażyna Kotar Członek Zarządu
2013-03-15 Mariusz Młodecki Członek Zarządu
2013-03-15 Marta Rudnicka Członek Zarządu
2013-03-15 Marcin Saramak Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2lffdj

Podziel się opinią

Share
d2lffdj
d2lffdj