Trwa ładowanie...
d1nqbj6
d1nqbj6
espi

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji (24/2014)

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji (24/2014)
Share
d1nqbj6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SCANMED MULTIMEDIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (?Emitent?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa?), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 5 listopada 2014 r.: 1. zawiadomienia Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, 00-803 Warszawa (?Dadley?) o bezpośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta do poziomu 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz 2. zawiadomienia spółki Life Healthcare International (Pty) Ltd, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki, zarejestrowana pod numerem 2005/037973/07 (?LHI?) o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta do poziomu 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Emitenta. ad. 1. W wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 69a punkt 1 ust. 2 Ustawy, Dadley poinformował, że dnia 31 października 2014 r. bezpośrednio zwiększył swój stan posiadania akcji Emitenta do poziomu 100% (stu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Powyższe bezpośrednie zwiększenie stanu posiadania nastąpiło w wyniku: - nabycia akcji w transakcjach zawartych poza zorganizowanym systemem obrotu w dniu 6 października 2014 r. i 8 października 2014 r. ("Transakcje") przez Dadley, która nabyła łącznie 186 300 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 186 300 (stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz - nabycia przez Dadley w dniu 31 października 2014 r. 344 534 (trzystu czterdziestu czterech tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 344 534 (trzystu czterdziestu czterech tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta w wyniku realizacji prawa żądania od pozostałych akcjonariuszy Emitenta sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (?Przymusowy Wykup?). Dadley poinformował, że przed Transakcjami i Przymusowym Wykupem, Dadley posiadała bezpośrednio: - 25 561 164 (dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) zwykłe, zdematerializowane akcje na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 25 561 164 (dwudziestu pięciu milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy stu sześćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiące 69,0793% (sześćdziesiąt dziewięć i siedemset dziewięćdziesiąt trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 69,0793% (sześćdziesiąt dziewięć i siedemset dziewięćdziesiąt trzy
dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz - 10 910 645 (dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela w formie materialnej, uprawniających do 10 910 645 (dziesięciu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; tj. łącznie 36 471 809 (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 36 471 809 (trzydziestu sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dziewięciu) głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 98,5654% (dziewięćdziesiąt osiem i pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 98,5654 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Dadley poinformował, że po Transakcjach i Przymusowym Wykupie, Dadley posiada bezpośrednio: - 26 091 998 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych, zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 26 091 998 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiące 70,5139% (siedemdziesiąt i pięć tysięcy trzydzieści dziewięć dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,5139% (siedemdziesiąt i
pięć tysięcy trzydzieści dziewięć dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz - 10 910 645 (dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela w formie materialnej, uprawniających do 10 910 645 (dziesięciu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; tj. łącznie 37 002 643 (trzydzieści siedem milionów dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 37 002 643 (trzydziestu siedmiu milionów dwóch tysięcy sześćset czterdziestu trzech) głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Emitenta oraz 100 % (sto procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Dadley poinformował, że bezpośrednim podmiotem dominującym Dadley jest Life Healthcare International (Pty) Ltd., spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki ("LHI"), będąca częścią grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare ? spółka Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego. Dadley pinformował, że oprócz Dadley, ani LHI ani żaden inny członek grupy Life Healthcare nie posiada akcji Spółki, a Dadley nie posiada spółek zależnych. Dadley poinformował, że Dadley nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie prawa głosu z akcji,
określonej w art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy. Ad. 2. W wykonaniu obowiązków notyfikacyjnych na podstawie art. 69 ust. 2 punkt 2 w związku z art. 69a punkt 1 ust. 2 i art. 69a punkt 1 ustęp 3 Ustawy LHI poinformował, że dnia 31 października 2014 r. pośrednio zwiększył swój stan posiadania akcji Emitenta do poziomu 100% (stu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. LHI poinformował, że powyższe pośrednie zwiększenie stanu posiadania nastąpiło w wyniku: - nabycia akcji w Transakcjach przez spółkę zależną w 100% od LHI ? Dadley, która nabyła łącznie 186 300 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 186 300 (stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz - nabycia w ramach Przymusowego Wykupu przez Dadley 344 534 (trzystu czterdziestu czterech tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 344 534 (trzystu czterdziestu czterech tysięcy pięciuset trzydziestu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. LHI poinformowała, że przed Transakcjami i Przymusowym Wykupem, LHI nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji w Emitenta, a pośrednio, poprzez Dadley (jej spółkę zależną w 100%), posiadała: - 25 561 164 (dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) zwykłe, zdematerializowane akcje na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 25 561 164 (dwudziestu pięciu milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy stu sześćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiące 69,0793% (sześćdziesiąt dziewięć i siedemset dziewięćdziesiąt trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 69,0793% (sześćdziesiąt dziewięć i siedemset dziewięćdziesiąt trzy dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz - 10 910 645 (dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela w formie materialnej, uprawniających do 10 910 645 (dziesięciu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; tj. łącznie 36 471 809 (trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 36 471 809 (trzydziestu sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących
98,5654% (dziewięćdziesiąt osiem i pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 98,5654 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. LHI poinformował, że po Transakcjach i Przymusowym Wykupie, LHI posiada pośrednio, poprzez Dadley (jej spółkę zależną w 100%): - 26 091 998 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych, zdematerializowanych akcji na okaziciela Emitenta, oznaczone kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniające do 26 091 998 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiące 70,5139% (siedemdziesiąt i pięć tysięcy trzydzieści dziewięć dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 70,5139% (siedemdziesiąt i pięć tysięcy trzydzieści
dziewięć dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz - 10 910 645 (dziesięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela w formie materialnej, uprawniających do 10 910 645 (dziesięciu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy sześciuset czterdziestu pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 29,4861% (dwadzieścia dziewięć i cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; tj. łącznie 37 002 643 (trzydzieści siedem milionów dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta uprawniających do 37 002 643 (trzydziestu siedmiu milionów dwóch tysięcy sześćset czterdziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Emitenta oraz 100 % (sto procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. LHI poinformował, że LHI jest częścią grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare ? spółka Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego. LHI poinformował, że oprócz Dadley, ani LHI ani żaden inny członek grupy Life Healthcare nie posiada akcji Emitenta, a Dadley nie posiada spółek zależnych. LHI poinformował, że LHI nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie prawa głosu z akcji, określonej w art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy. W załączeniu Emitent przekazuje treść zawiadomień otrzymanych od Dadley i LHI. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Dadley.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie LHI.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCANMED MULTIMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCANMED MULTIMEDIS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-150 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 18
(ulica) (numer)
12 629 89 00 12 661 11 25
(telefon) (fax)
www.multimedis.pl
(e-mail) (www)
677-22-08-459 356701089
(NIP) (REGON)
d1nqbj6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Joanna Szyman Prezes Zarządu
2014-11-05 Aneta Sowińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nqbj6

Podziel się opinią

Share
d1nqbj6
d1nqbj6