Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

SCO-PAK S.A. - Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu Spółki (18/2014)

SCO-PAK S.A. - Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu Spółki (18/2014)
Share
d37fxry

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SCO-PAK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja scalenia akcji w KRS i zmian statutu Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13.10.2014r, w powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian statutu związanych z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.10.2014r uchwałą nr 4/2014 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki. W wyniku rejestracji zmiany wartość nominalna akcji Emitenta została podwyższona z kwoty 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) do kwoty 2 zł (dwa złote) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji liczby 47.350.000 do liczby 5.918.750 sztuk, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji). Po rejestracji scalenia akcji, dotychczasowa seria A obejmująca 10.426.000 sztuk akcji, obejmuje 1.303.250 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku jak wcześniej, to jest 2 głosy na jedną akcję. Dotychczasowa seria B
obejmująca 32.374.000 sztuk akcji obejmuje 4.046.750 akcji zwykłych na okaziciela. Dotychczasowa seria C obejmująca 4.550.000 sztuk akcji obejmuje 568.750 akcji zwykłych na okaziciela. Równocześnie Spółka wskazuje, że §6 ust.1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.837.500,00 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na; 1) 1.303.250 (jeden milion trzysta trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), 2) 4.046.750 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), 3) 568.750 (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote). W związku z zarejestrowaniem scalenia akcji Spółki ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 7.222.000 głosy.
Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-383 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 28
(ulica) (numer)
+48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
563-15-88-270 110150964
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry