Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zmiana Statutu Funduszu-uzy...

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zmiana Statutu Funduszu-uzyskanie zezwolenia KNF (17/2013)
Share
dxxv7r1

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Niniejszym, GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie – w związku z otrzymaniem decyzji z dnia 14 czerwca 2013r. Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na zmianę Statutu Secus 1 FIZ oraz udzieleniu zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie wnioskowanych zmian tak, aby weszły w życie z dniem ogłoszenia, niniejszym ogłasza o następujących zmianach statutu SECUS Pierwszy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Spółek Niepublicznych („Fundusz”).Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, to jest 17 czerwca 2013r.1) w art. 2 ust. 1 „Definicje i skróty” definicja „Dzień Wykupu” otrzymuje następujące brzmienie: „Dzień Wykupu” oznacza ostatni Dzień Roboczy w każdym kwartale kalendarzowym każdego roku trwania Funduszu”2) w art. 2 ust. 1 „Definicje i skróty” definicja „Wpływy z Lokat” otrzymuje następujące brzmienie: „Wpływy z Lokat oznacza uzyskane przez Fundusz od momentu zarejestrowania Funduszu wpływy z Zamknięcia. Inwestycji oraz Przychody z Lokat,
których wartość ustalana jest przez Towarzystwo na 14 (czternaście) dni przed Dniem Wyceny kończącym każdy kwartał kalendarzowy, pomniejszone o wartość dotychczasowych Wypłat z Funduszu.”3) art. 26 Statutu otrzymuje brzmienie: „Art. 26 Zasady ogólne 1. Intencją Funduszu jest wypłacanie Uczestnikom środków z Zamknięcia Inwestycji oraz Przychodów z Lokat Funduszu w postaci wykupu Certyfikatów. 2. Wykup Certyfikatów odbywa się w trybie obligatoryjnym. Wykup Certyfikatów może odbyć się również w trybie fakultatywnym. 3. Przesłanki, tryb i warunki wykupywania Certyfikatów oraz terminy i sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie Certyfikatów określają art. 27 oraz 27a Statutu Funduszu.”4) Art. 27 Statutu otrzymuje brzmienie: „Art. 27 Obligatoryjny Wykup Certyfikatów1. Jeżeli zostanie osiągnięty przez Fundusz Znaczący Wpływ z Lokat, Fundusz dokona obligatoryjnego wykupu Certyfikatów. Wykup Certyfikatów w trybie obligatoryjnym jest dokonywany bez konieczności złożenia przez Uczestnika stosownego żądania wykupu.2.
Obligatoryjny Wykup Certyfikatów następuje na koniec każdego kwartału każdego roku kalendarzowego trwania Funduszu.3. Po osiągnięciu przez Fundusz Znaczącego Wpływu z Lokat Fundusz na 10 dni przed Dniem Wykupu podejmie decyzję o wykupie Certyfikatów w celu ich umorzenia oraz określi Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na podstawie najbliższej, kwartalnej wyceny Aktywów Funduszu.4. Maksymalna liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od ilości środków pieniężnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu w wyniku uzyskania Znaczących Wpływów z Lokat pomniejszonych o kwotę równą sumie zobowiązań Funduszu w Dniu Wykupu, których termin wymagalności przypada w terminie sześciu miesięcy, licząc od Dnia Wykupu. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu dla poszczególnych Uczestników będzie proporcjonalna do udziału liczby certyfikatów posiadanych przez Uczestnika w ogólnej liczbie wszystkich Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz w Dniu Wykupu. Cena
wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu.5. W terminie 7 dni przed planowanym terminem wykupu Certyfikatów Fundusz poinformuje w trybie Art. 36 ust 5 Statutu o ilości wykupywanych Certyfikatów oraz ich wartości.6. Środki z tytułu wykupu zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub na rachunek Sponsora, jeśli Uczestnik nie posiada rachunku wyżej wymienionego. Wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z procedurą określoną w szczegółowych zasadach działania KDPW. Fundusz postawi do dyspozycji KDPW w piątym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu do godziny 11:30 kwotę świadczeń przeznaczoną na wypłaty dla Uczestników na wskazany przez KDPW rachunek pieniężny bądź bankowy. Kwota stanowiąca zapłatę ceny wykupu Certyfikatów zostanie przelana przez KDPW na rachunek bankowy bądź
rachunek pieniężny służący obsłudze rachunku papierów wartościowych Uczestnika. 7.Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa.”5) Wprowadza się art. 27a w brzmieniu: „Art. 27a Fakultatywny Wykup Certyfikatów1. Jeżeli nie zostanie osiągnięty przez Fundusz Znaczący Wpływ z Lokat, Fundusz może dokonać fakultatywnego wykupu Certyfikatów. Wykup Certyfikatów w trybie fakultatywnym jest dokonywany bez konieczności złożenia przez Uczestnika stosownego żądania wykupu.2. Fakultatywny Wykup Certyfikatów może następować na koniec każdego kwartału każdego roku kalendarzowego trwania Funduszu.3. Fundusz na 10 dni przed Dniem Wykupu może podjąć decyzję o fakultatywnym wykupie Certyfikatów w celu ich umorzenia. W takim przypadku Fundusz określi Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na podstawie najbliższej, kwartalnej wyceny Aktywów Funduszu.4. Maksymalna liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu uzależniona będzie od ilości środków pieniężnych
pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu w wyniku uzyskania Wpływów z Lokat pomniejszonych o kwotę równą sumie zobowiązań Funduszu w Dniu Wykupu, których termin wymagalności przypada w terminie sześciu miesięcy, licząc od Dnia Wykupu. Liczba Certyfikatów przeznaczonych do wykupu dla poszczególnych Uczestników będzie proporcjonalna do udziału liczby Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika w ogólnej liczbie wszystkich Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz w Dniu Wykupu. Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu.5. W terminie 7 dni przed planowanym terminem wykupu Certyfikatów Fundusz poinformuje w trybie Art. 36 ust 5 Statutu o ilości wykupywanych Certyfikatów oraz ich wartości.6. Środki z tytułu wykupu zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub na rachunek Sponsora, jeśli Uczestnik nie posiada rachunku wyżej wymienionego. Wypłata środków
pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z procedurą określoną w szczegółowych zasadach działania KDPW. Fundusz postawi do dyspozycji KDPW w piątym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu do godziny 11:30 kwotę świadczeń przeznaczoną na wypłaty dla Uczestników na wskazany przez KDPW rachunek pieniężny bądź bankowy. Kwota stanowiąca zapłatę ceny wykupu Certyfikatów zostanie przelana przez KDPW na rachunek bankowy bądź rachunek pieniężny służący obsłudze rachunku papierów wartościowych Uczestnika.7. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa.” | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 17 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania:
Nazwa podmiotu: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Zmiana Statutu Funduszu-uzyskanie zezwolenia KNF
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Beata Kielan Prezes Zarządu
2013-06-17 Tomasz Kołodziejak Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1