Trwa ładowanie...
d2iufmc

Sejm/ Komisja gospodarki pozytywnie o projektach budżetów agencji gospodarczych

Sejmowa Komisja gospodarki i rozwoju pozytywnie zaopiniowała w czwartek projekty budżetów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Akredytacji, Funduszu Kredytu Technologicznego, Polskiej Agencji Kosmicznej i Urzędu Zamówień Publicznych.

Share
d2iufmc

Jak poinformował wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, plan finansowy PARP określa zarówno przychody, jak i koszty agencji na poziomie 496 mln 370 tys. zł.

"Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poza środkami z programów operacyjnych, zaplanowano w formie dotacji podmiotowej 47 mln 397 tys. zł oraz w formie dotacji celowej 15 mln 135 tys. zł. Dotacja celowa zostanie przeznaczona na prowadzenie punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców (...) oraz na realizację programu wieloletniego COSME" - powiedział.

Kościński wskazał, że źródłem finansowania Funduszu Kredytu Technologicznego będą środki programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój oraz Pomoc Techniczna. "W roku 2016 zaplanowano przychody Funduszu na poziomie 23 mln 173 tys. zł, a koszty na poziomie 25 mln 895 tys. zł. Wydatki będą przeznaczone na udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych oraz na obsługę bieżącą Funduszu" - wyjaśnił.

d2iufmc

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano na 410 mln 318 tys. zł, koszty udziału UDT pokrywane są z przychodów i zostały zaplanowane na poziomie 352 mln 192 tys. zł. "Wynik finansowy brutto wyniesie 58 mln 126 tys. zł" - podkreślił Kościński.

Przychody Polskiego Centrum Akredytacji na rok 2016 zostały zaplanowane na 21 mln 200 tys. zł. Koszty działalności Centrum Akredytacji są pokrywane z przychodów i zostały zaplanowane na poziomie 21 mln. "Przewiduje się, że wynik brutto wyniesie 200 tys. zł" - dodał wiceminister.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) - jak poinformował sekretarz stanu w KPRM Paweł Szrot - zgodnie z projektem planu finansowego na 2016 rok ma uzyskać przychody na poziomie 9,5 mln zł. W większości pokryć je ma dotacja podmiotowa z budżetu państwa, która wyniesie 9,1 mln zł. Pozostałe przychody zaplanowano na poziomie 400 tys. zł.

Koszty agencji również wyniosą 9,5 mln zł. "Planowane przychody, jak widzimy, w całości pokrywają planowane koszty, czyli agencja jest zbilansowana" - podkreślił Szrot.

d2iufmc

Dochody Urzędu Zamówień Publicznych zaplanowano na 28 mln zł - podała uczestnicząca w posiedzeniu komisji dyrektor generalny UZP Izabela Jakubowska.

Komisja pozytywnie oceniła również planowane inne wydatki resortu rozwoju. Jak mówił wiceminister Kościński, w części gospodarczej zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 64 mln 261 tys. zł. Są to - jak wyliczał - rozliczenia środków, głównie dotacji przekazywanych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 25 mln 608 tys. zł, co stanowi prawie 40 proc. zaplanowanych dochodów ogółem, opłat za wydane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi - w wysokości 21 mln zł, stanowiących 33 proc. dochodów ogółem, wpłaty części zysków przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez Polskie Centrum Akredytacji, przewidywane w wysokości 16 mln 846 tys. zł, co stanowi ponad 26 proc. dochodów ogółem, a także wpływy z najmu, dzierżawy, składników majątkowych na poziomie 807 tys. zł.

"Wydatki w części Gospodarka zaplanowane zostały w wysokości 2 mld 14 mln 111 tys. zł" - mówił wiceminister. "Na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczone zostały 1 mld 562 mln 6 tys. zł. Stanowi to ponad 77 proc. wydatków zaplanowanych w części Gospodarka" - wyjaśnił.

Kościński podkreślił, że realizowane będą projekty w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój, a także Wiedza, Edukacja, Rozwój. Kontynuowana też będzie realizacja projektów w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy.

d2iufmc

Wiceminister dodał, że na działania ministerstwa zabezpieczone są również środki pochodzące z programów operacyjnych Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

"Zdecydowana większość zaplanowanych środków przeznaczona zostanie na projekty w ramach POIG i POIR, których celem jest tworzenie optymalnych warunków dla działalności innowacyjnej, wspieranie inwestycji mających szczególne znaczenie dla gospodarki, wspieranie instytucji otoczenia biznesu, a także promocja polskiej gospodarki" - podkreślił wiceszef resortu rozwoju.

Jako powiedział wydatki krajowe wynoszą 452 mln 105 tys. zł i zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji wynikające z programów wieloletnich, w tym programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Na zobowiązania wobec organizacji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Handlu (WTO), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) przeznaczone będzie 66 mln 97 tys. zł.

W rezerwach celowych przewidziano także 30 mln zł na udział Polski w konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej.

d2iufmc

Kolejnym zadaniem finansowym z budżetu - jak wskazał Kościński - są działania promocyjne, które mają na celu rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą, a przede wszystkim wzrost polskiego eksportu i promocję inwestycji zagranicznych. "Zadanie to będzie realizowane bezpośrednio przez ministerstwo oraz przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji ambasad i konsulatów RP. Na te działania przeznaczone zostanie z budżetu krajowego 26 mln 323 tys. zł" - mówił.

Dotacje celowe dla przedsiębiorców na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP wyniosą 24 mln 200 tys. zł.

Na pokrycie kosztów administracyjnych i technicznych ministerstwa oraz kosztów obsługi merytorycznej resortu zaplanowano 86 mln 598 tys. zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników ministerstwa - 58 mln 688 tys. zł.

Na pokrycie kosztów placówek zagranicznych podległych ministrowi rozwoju przewidziano 80 mln 629 tys. zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki zagraniczne i walutowe 59 mln 890 tys. zł.

Pozostałe zadania, m.in. prowadzenie badań statystycznych, wieloletni program dotyczący usuwania azbestu, prowadzenie punktu konsultacyjnego REACH, realizację zadań wynikających z konwencji o zakazie broni chemicznej będą finansowane z budżetu na poziomie 6 mln 712 tys. zł.

d2iufmc

Podziel się opinią

Share
d2iufmc
d2iufmc