Trwa ładowanie...
dlx1goj
espi
07-03-2013 12:38

SEKO S.A. - Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A. (10/2013)

SEKO S.A. - Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A. (10/2013)

Share
dlx1goj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SEKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 marca 2013 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwalone Zmiany Statutu Spółki polegają na: I) zmianie § 6 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 6: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 6.650.000,00 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, z czego: a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii A zostało oznaczone numerami od A 0000001 do A 4500000, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B zostało oznaczone numerami od B 0000001 do B 0500000, c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C zostało oznaczone numerami od C 0000001 do C 1650000. 2. Akcje serii A
są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku zbycia akcji uprzywilejowanie wygasa, za wyjątkiem zbycia na rzecz Założycieli Spółki. 3. Akcje serii B i akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza." Uchwalone brzmienie § 6: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym: a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 4500000, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000, c) 1.650.000 (jeden
milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000. 2. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. 4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza." II) zmianie § 5 ust. 1. Statutu Spółki W § 5. ust. 1. Statutu Spółki, dodano punkty 30) do 33) o następującej treści: "30) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 46.34); 31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); 32) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z); 33) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)" III) zmianie § 8 ust. 1., 2. i 3. Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1., 2. i 3.: "1. Zbycie Akcji imiennych serii A jest
uzależnione do uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom ? właścicielom akcji tych serii na zasadach prawa pierwokupu. 2. W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę zbycia akcji w ilościach proporcjonalnych do ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy serii A z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego. 3. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpłynięcia oferty przesyła ją akcjonariuszom serii A." Uchwalone brzmienie § 8 ust. 1., 2. i 3.: "1. Zbycie Akcji imiennych jest uzależnione do uprzedniego zaoferowania ich nabycia innym akcjonariuszom ? właścicielom akcji tych serii na zasadach prawa pierwokupu. 2. W celu wykonania powyższego obowiązku akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne, zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Spółki i za jego pośrednictwem złożyć ofertę zbycia akcji innym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w ilościach proporcjonalnych do
ilości akcji imiennych posiadanych przez tych akcjonariuszy z wyłączeniem akcjonariusza zbywającego. 3. Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oferty, o której mowa w punkcie 2., przesyła ją akcjonariuszom posiadającym akcje imienne." IV) zmianie § 12 ust. 1. j) Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 j): "j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." Uchwalone brzmienie § 12 ust. 1. j): "j) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej Spółki" V) zmianie § 18 ust. 1. Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1.: "1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem o planowanym posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." Uchwalone brzmienie § 18 ust. 1.: "1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
dokonanie zawiadomienia o posiedzeniu każdego z jej członków listem poleconym lub pocztą elektroniczną, wysłanymi w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni przed terminem posiedzenia, na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej jej Przewodniczącemu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu powiadomienia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlx1goj

| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | SPożywczy ( spo ) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seko@sekosa.pl | | www.rybki-seko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2013-03-07 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlx1goj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlx1goj
dlx1goj