Trwa ładowanie...
d3z1p2x

Senat za uregulowaniem mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Senat poparł w czwartek ustawę o uprawnieniach do mienia b. Funduszu Wczasów Pracowniczych. Przewiduje ona przekazanie majątku FWP OPZZ, Solidarności i Forum Związków Zawodowych w formie niepodlegającej podziałowi współwłasności.

Share
d3z1p2x

Za ustawą - bez poprawek - opowiedzieli się wszyscy senatorzy.

Ustawa odnosi się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 17 lat. TK zakwestionował wtedy przyznanie zarządu majątkiem FWP tylko Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych.

Zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu wejścia w życie ustawy sąd rejestrowy z urzędu wykreśli dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., następnie ustanowi współwłasność łączną wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, czyli OPZZ, Solidarności oraz Forum Związków Zawodowych. Potem związki zawodowe będą miały 30 dni na porozumienie się w sprawie udziałów w FWP.

d3z1p2x

W razie braku porozumienia znajdą zastosowanie przepisy kodeksu spółek prawa handlowego, a spółka ulegnie rozwiązaniu i jej majątek zostanie przekazany organizacjom związkowym, ale w drodze likwidacji.

Na mocy ustawy związki będą także uprawnione do dochodzenia roszczeń wobec podmiotów czerpiących korzyści z majątku FWP do dnia wejścia w życie ustawy.

FWP powstał w 1949 r. Władze PRL zadecydowały wówczas, iż wszystkie instytucje, przedsiębiorstwa i inne podmioty, które posiadają domy wypoczynkowe objęte akcją wczasów pracowniczych, mają przekazać je nieodpłatnie w zarząd FWP. Nadzór nad Funduszem sprawowały związki zawodowe.

W 1988 r. władze przekształciły FWP w "jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej". Po delegalizacji Solidarności w stanie wojennym jedyną taką organizacją (działającą oficjalnie) było koncesjonowane przez władze OPZZ. Jemu właśnie został podporządkowany Fundusz.

W 1997 r. OPZZ założyło spółkę o nazwie Fundusz Wczasów Pracowniczych i wniosło do niej aportem peerelowski FWP. W 1998 roku zakwestionował to swym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny.

d3z1p2x

Podziel się opinią

Share
d3z1p2x
d3z1p2x