Trwa ładowanie...
d1mumz9
espi

SERINUS ENERGY INC. - Wzrost rezerw 2P Serinus Energy na koniec roku o 119% (10/2014)

SERINUS ENERGY INC. - Wzrost rezerw 2P Serinus Energy na koniec roku o 119% (10/2014)

Share
d1mumz9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SERINUS ENERGY INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wzrost rezerw 2P Serinus Energy na koniec roku o 119% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwa Serinus Energy Inc. ("Serinus", "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywane są informacje o wynikach oceny posiadanych przez Spółkę rezerw naftowo-gazowych dokonanej wg stanu na koniec ub. roku. Ocenę wykonała RPS Energy Canada Ltd. ("RPS") zgodnie z kanadyjskim Zarządzeniem Krajowym 51-101 "Obowiązki informacyjne dotyczące działalności w sektorze ropy naftowej i gazu" (ang. National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities) a obejmowała ona rezerwy Serinusa z koncesji na Ukrainie oraz z aktywów tunezyjskich. Poniżej Spółka prezentuje podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących rezerw (bardziej szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu). Wszystkie wielkości dotyczące rezerw oraz wartość bieżąca netto przypisane do Rezerw Ukraińskich wykazane poniżej, odnoszą się do 70 proc. efektywnego udziału w tych aktywach,
realizowanego poprzez 70 proc. pośredni udział Serinus w spółce KUB-Gas LLC ("KUB-Gas"), która posiada i jest operatorem pięciu obszarów koncesyjnych w pobliżu Ługańska w północno-wschodniej Ukrainie. Podsumowanie ?Rezerwy 1P wzrosły o 59 proc., a ich wartość po podatku i przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej, wzrosła o 48 proc. od końca 2012 r. ?Rezerwy 2P wzrosły o 119 procent, a ich wartość po podatku i przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej, wzrosła o 88 proc. od końca 2012 r. ?Rezerwy 3P wzrosły o 129 proc., a ich wartość po podatku i przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej, wzrosła o 77 proc. od końca 2012 r. ?Głównym czynnikiem generującym te wzrosty było przejęcie Winstar Resources w połowie 2013 r., co przysporzyło Spółce rezerw 1P, 2P i 3P wynoszących odpowiednio 3,74 mln, 11,5 mln oraz 23,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy ("MMboe") (zgodnie z szacunkami na koniec 2013 r.) ?Łączna zmiana rezerw (pomniejszonych o wydobycie) na Ukrainie odnotowała nieznaczny spadek z powodu korekty w
dół rezerw gazu przypisanych do odwiertu K-7 o 1,95 i 4,2 Bcf (odpowiednio dla 1P oraz 2P). Rezerwy 2013 r. zostały oszacowane z uwzględnieniem pozyskanych w 2013 r. nowych danych z testów, które wskazywały na to, że obszar basenu jest bardziej ograniczony niż to zakładano na podstawie danych z testów z 2012 r. ?Średnia produkcja roku 2013 (obejmująca tunezyjską produkcję uśrednioną dla całego roku kalendarzowego) wyniosła 4.081 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie ("boe/d"), a na koniec roku wyniosła 4.986 boe/d wobec odpowiednio 2.655 boe/d i 3.154 boe/d w 2012 r. ?Wskaźnik Żywotności Rezerw (ang. Reserve Life Index ? "RLI") dla rezerw 1P i 2P wynosi odpowiednio 4,7 lat oraz 11,3 lat (na bazie produkcji na koniec 2013 r.). Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie
internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki SERINUS ENERGY INC. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.serinusenergy.com | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do raportu bieżącego 10 2014 - Serinus Energy.pdf | | | | | | | | | | |
| | Attachment to current report No 10 2014 - Serinus Energy.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 10/2014Date: 2014-03-20Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: Serinus Year-End 2P Reserves Increase 119%Legal basis: other regulations Content:Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […] the Management of SERINUS ENERGY INC. (“Serinus” or the “Company”) informs that in Canada via the SEDAR system it has published information concerning results of the year-end evaluation of its oil and gas reserves. The evaluation was prepared by RPS Energy Canada Ltd. (“RPS”) in accordance with Canadian National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities, and includes the reserves in Serinus’ Ukraine licences, and in its Tunisian properties. Below the Company presents brief summary of Company’s reserves (more detailed information contains attachment to this report). All of the reserves volumes as well as the net present values attributed to the Ukraine Reserves disclosed herein, refer to Serinus’ 70% effective ownership interest in
the assets though its 70% indirect ownership in KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”), which owns and operates the five licence areas near the City of Lugansk in northeast Ukraine. Highlights •1P reserves increased 59%, and their after-tax value discounted at 10% increased by 48% over year end 2012.•2P reserves increased 119%, and the after-tax value discounted at 10% increased by 88% over year end 2012.•3P reserves increased 129%, and the after-tax value discounted at 10% increased by 77% over year end 2012. •The main driver for these increases was the acquisition of Winstar Resources in mid-2013, which added 1P, 2P and 3P reserves of 3.74, 11.5 and 23.9 million barrels of oil equivalent (“MMboe”) respectively (as evaluated at year-end 2013). •Overall reserves growth (net of production) in Ukraine was slightly negative, due to downward revisions of 1.95 and 4.2 Bcf (1P and 2P respectively) to the gas reserves assigned to the K-7 well. The 2013 reserves were estimated using new test data obtained in 2013 which indicated
the extent of the pool was more limited than estimated based on the 2012 test data. •Average production (including the Tunisia production averaged over the entire calendar year) for 2013 was 4,081 barrels of oil equivalent per day (“boe/d”), with an exit rate of 4,986 boe/d compared to 2,655 boe/d and 3,154 boe/d respectively for 2012. •The Reserves Life Index (“RLI”) for 1P and 2P reserves is 4.7 years and 11.3 years respectively (using 2013 exit production rates). This text contains selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by Company in Canada (country of its registered office ) by way of the SEDAR system and is available at the website www.sedar.com by entering the Company name at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.serinusenergy.com | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

| | | SERINUS ENERGY INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SERINUS ENERGY INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877 | | +1 (403) 264-8861 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@serinusenergy.com | | www.serinusenergy.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | O | | - | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mumz9

Podziel się opinią

Share
d1mumz9
d1mumz9