Trwa ładowanie...
dmfwrxm
espi

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2013)

SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2013)

Share
dmfwrxm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Silva Capital Group S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 lutego 2013 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwał w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. (pkt 17 w zmienionym porządku obrad). Z uwagi na powyższe Zarząd Silva Capital Group S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (v) zmiany Statutu Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji obligacji serii D 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2012 roku numer 10/X/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego oraz zmiany Statutu 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 17. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do
podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są na stronie Silva Capital Group S.A. - www.silvacapital.pl. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20130121-projektuchwalySCG-wprowadzenienaGPW.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

| | | SILVA CAPITAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SILVA CAPITAL GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sarmacka | | 18/48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 600 396 390 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7792383479 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Adam Gbiorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

Podziel się opinią

Share
dmfwrxm
dmfwrxm