Trwa ładowanie...
dkg9zi2
espi

SIMPLE - Korekta treści raportu nr 27/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku dotyczącego publikacji u...

SIMPLE - Korekta treści raportu nr 27/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku dotyczącego publikacji uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku. (29/2011)
Share
dkg9zi2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SIMPLE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta treści raportu nr 27/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku dotyczącego publikacji uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w raporcie bieżącym nr 27/2011 opublikowanym w dniu 25 listopada 2011 roku, dotyczącym publikacji uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku zaistniała oczywista omyłka pisarska w treści §5 ust 2 oraz §9 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie "emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym". W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż: 1.§5 ust 2 ww. Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dotychczasowym brzmieniu: "§ 5. 2.Objęcie akcji serii K przez osoby uprawnione z warrantu serii A będzie mogło nastąpić od następnego dnia
roboczego po dniu dokonania przydziału akcji serii K uprawnionym akcjonariuszom przez okres kolejnych 14 dni roboczych włącznie, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę." Otrzymał następujące brzmienie: "§ 5. 2.Objęcie akcji serii K przez osoby uprawnione z warrantu serii A będzie mogło nastąpić od następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału akcji serii J uprawnionym akcjonariuszom przez okres kolejnych 14 dni roboczych włącznie, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę" 2.§9. Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dotychczasowym brzmieniu: "§ 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji] Uprawnieni będą mogli objąć Akcje od następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału akcji serii K uprawnionym akcjonariuszom przez okres kolejnych 14 dni roboczych włącznie na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę."
Otrzymał nowe, następujące brzmienie: "§ 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji] Uprawnieni będą mogli objąć Akcje od następnego dnia roboczego po dniu dokonania przydziału akcji serii J uprawnionym akcjonariuszom przez okres kolejnych 14 dni roboczych włącznie na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę." Powyższa omyłka pisarska została sprostowana na mocy protokołu sprostowania sporządzonego przez Urszulę Statkiewicz ? Wysocką, notariusza w Warszawie, za Rep A Nr 6493/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLE Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bronisława Czecha 49/51
(ulica) (numer)
812 58 98 815 49 83
(telefon) (fax)
simple@simple.com.pl simple.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-22-578 012642634
(NIP) (REGON)
dkg9zi2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Bogusław Mitura Prezes Zarządu
2011-12-01 Przemysław Gnitecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkg9zi2

Podziel się opinią

Share
dkg9zi2
dkg9zi2